4541 Sayılı Kanunda Muhtarların Görev ve Yetkileri

Sponsorlu Bağlantılar

4541 sayılı kanunda muhtarların görev ve yetkileri madde madde sıralanmıştır.

İşte muhtarların kanundaki görev, yetki ve sorumlulukları;

ŞEHiR VE KASABALARDA MAHALLE MUHTAR VE İHTİYAR
HEYETLERİ TEŞKİLİNE DAİR KANUN (1)
Kanun Numarası          : 4541
Kabul Tarihi            : 10/4/1944
Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih : 15/4/1944  Sayı: 5682
Yayımlandığı Düstur     : Tertip: 3  Cilt: 25  Sayfa: 227

Bu Kanun ile ilgili tüzük için, “Tüzükler Külliyatı” nın kanunlara
göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

Madde 1 – Şehir ve kasabalarda kurulu bulunan ve Belediye Kanununun 8 inci
maddesine göre kurulacak olan mahallelerde bir muhtar ve muhtarın başkanlığında
bir ihtiyar heyeti bulunur.Yapılacak işler bakımından bir kaç mahallenin bir muhtar ve ihtiyar heyetine
bağlanması veya bir mahallede birden fazla muhtar ve ihtiyar heyeti bulunması
belediye meclisinin kararına ve o mahallin en büyük mülkiye memurunun tasdikına
bağlıdır.

Madde 2 – Mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti, bir muhtar ile dört azadan te-
şekkül eder. Heyetin dört yedek azası vardır.

Madde 3 – Mahalle muhtar ve ihtiyar heyetinin göreceği işler şunlardır:
1 – Nüfus Kanunu hükümlerine göre:
A) Kendilerini nüfus sicillerine kaydettirmemiş olanlara,
B) Hüviyet cüzdanlarını kaybedenlere,
C) Doğum vakalarını nüfus idarelerine bildirmekle mükellef olanlara,
D) Ölüm vakaları için nüfus dairelerine,
E) Yer değiştirmelerinin kütüklere kaydı için alakadarlara,
F) Sanat, sıfat, mezhep ve eşkal gibi hususların nüfus sicillerine kaydı
için talep edenlere, ilmuhaber vermek;
2 – 1111 numaralı Askerlik Kanunu hükümlerine tevfikan :
A)  Askerlik yoklama memurları tarafından istenilen malümatı vermek,
B)  Askerlik şubelerine davet pusulalarını imza mukabilinde alarak sahiplerine tebliğ etmek ve davetlilerle beraber muayyen günde askerlik meclisine git-
mek ve davete icabet etmemiş olanlar hakkında malümat vermek,

(1) Bu kanunun, 29/8/1977 tarih ve 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik
Kanunu`na aykırı hükümleri mezkür Kanunun 7. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
C) Alakadarlara bildirilmek üzere gönderilen askere sevk cetvellerini, hazır olan sahiplerine tebliğ ederek kendilerini ve hazır bulunmıyanlar hakkında icabeden meşruhatı kaydederek, cetveli o mahallin zabıta amirine teslim etmekle
beraber kendisi de toplama yerinde hazır bulunarak istenilecek malümatı vermek,
D) Askere sevk tarihinden itibaren akibeti meçhul kalanlar hakkında şahadet-
name vermek,
E) Askerlik çağında olanlardan 15 günden fazla bir müddetle şubesinin bulun-
duğu mevkiden harice çıkmak istiyenlerin verecekleri haberi kaydetmek ve şubele-
rine bildirmek;
3 – 1525 numaralı Şose ve Köprüler Kanunu hükümlerine göre:
A) Yol vergisi ile mükellef olanlar için hususi muhasebelerden verilecek
cetvelleri doldurmak,
B) Mükellefiyetlerini bedenen ifa edecek olanların vesikalarını muayene ile
bu mükellefiyeti ifadan kaçınmış olanların cetvellerini hususi muhasebeye vermek;
4 – 1086 numaralı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre:
A) Sulh hakimleri nezdinde görülecek davalara ait vekaletname imzalarını
tasdik etmek,
B) İmza vazına muktedir olmıyan veya yazı bilmiyen şahsın kullanacağı mührü
veya el ile yapacağı işareti tasdik etmek,
C) Adli müzaheret talebinde bulunanların mahkemeye ibraz edecekleri şahadet-
nameleri tanzim etmek;
5 – 1412 numaralı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerine göre:
A) Bir davayı temyiz talebinde bulunacakların yatırmak mecburiyetinde oldukları depo şartından müstesna tutulabilmesi için fakir olduklarına dair ilmühaber
vermek,
B) Zabıtaca yapılacak bina aramalarında hazır bulunmak;
6 – Hayvan sirkatinin men`i hakkındaki kanun hükümlerine göre:
A) Hayvanını satmak istiyenlere ilmühaber vermek,
B) Tazmin ettirilmesi lazımgelen çalınmış hayvan bedelini, mahalle halkına
taksim etmek,
C) Hayvan hırsızları ve yatakları hakkında zabıt tanzim etmek;
7 – 797 numaralı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu hükümlerine göre: mahallede her geçen ay içindeki ölüm vakalarını ertesi ayın on beşine kadar varidat
dairelerine yazı ile bildirmek;
8 – Tahsili Emval Kanunu mucibince yapılacak hacizlerde hazır bulunmak ve
borçlarını tediyede temerrüt edenlerin mali iktidarları olup olmadığına dair il-
mühaber vermek;
9 – 393 numaralı muzur hayvanların itlafı hakkındaki kanun hükmüne göre:
Hayvanların öldürülmesi için kullanılacak silah ve saireyi mücadele mevsiminde
mücadele heyetinden makbuz mukabilinde alarak tevzi etmek ve mevsim hitamında
silahları ve kullanılmamış maddeleri toplıyarak heyete teslim etmek;
10 – 1580 numaralı Belediye Kanunu hükümlerine göre: İntihap encümeni teşkili için, belediyeler tarafından istenilecek kimseleri seçmek;
11 – Tedrisatı iptidaiye kararnamesi hükümlerine göre: Her yıl okul açılmadan on beş gün evvel semtin bağlı bulunduğu ilk okulun baş öğretmeni ile birlikte mahalle hududu içinde oturan ve mecburi Öğrenim yaşında olan çocukların bir
cetvelini tanzim ederek mühürlemek ve bu cetvelde adları yazılı çocuklardan
okula devama mecbur olanları bu müddet içinde velilerine bildirmek ve devamsızlıkla
ilgili her türlü tebliğ ve takiplere tavassut etmek;
12 – 2613 numaralı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu ile 2644 numaralı Tapu
Kanunu hükümlerine göre: Ferağ ve intikal ve kayıt işlerine ait ilmühaber ve
vesikalar vermek ve meskenlere girerken hazır bulunmak;
13 – Mahalleye girdiğini haber aldığı hüviyeti meçhul ve şüpheli şahıslar
hakkında zabıtaya haber vermek;
14 – İnsan ve hayvanlara arız olan salgın ve bulaşıcı hastalıkların ve nebatata hasar veren haşerelerin zuhurunu haber aldığı gün Hükümete bildirmek;
15 – Yardıma muhtaç olanlara fakirlik ihtiyaç ilmühaberleri vermek;
16 – Mahallede sakin olanlar hakkında resmi müesseselerce istenilen hüsnühal
varakalarını tanzim ve ikametgah senedi tasdik etmek;
17 – İcra Vekilleri Heyetince, halkın ihtiyaçlarını karşılamak ve amme hizmetlerini kolaylaştırmak üzere karar altına, alınacak işlerden o mahalleye taallük eden kısımları tatbik etmek.

Madde 4 – I) Yukarıki maddede yazılı vazifelerden muhtarın yalnız olarak
göreceği kısımlar şunlardır.
1 numaralı bendin B, E, F ve 2 nci bendin E harfiyle 7 ve 13 ve 14 üncü
bentlerde yazılı işler.
II) Bu vazifelerden ihtiyar heyetinin çoğunluğu ile görülecek kısımlar şunlardır:
1 numaralı bendin A ve 2 nci bendin A, B, C, D harflerinde ve 3 üncü bentte
ve 4 üncü bendin A, B, C harflerinde ve 5 inci bendin A harfinde ve 6,8,9,10,11,
12, 15 ve 16 ncı bentlerde yazılı işler.
III) Bu vazifelerden muhtarların iki şahit huzuru ile göreceği kısımlar şunlardır:
1 numaralı bendin C, D harflerinde yazılı işler,
IV) Bu vazifelerden yalnız iki azanın göreceği kısım şudur:
5 numaralı bendin B harfinde yazılı iş.

Madde 5 – (Mülga: 18/1/1984-2972/37 md.)

Madde 6 – (Mülga: 7/7/1950-5671/2 md.)

Madde 7 – (Mülga: 18/7/1963-287/3 md.)

Madde 8 – (Mülga: 18/1/1984-2972/37 md.)

Madde 9 – (Mülga: 18/7/1963-287/3 md.)

Madde 10 – Ana, baba, büyük ana, büyük baba, evlat, kardeş ve bu derecedeki
sıhri hısımlar mahalle muhtar ve ihtiyar heyetinde birleşemezler.

Madde 11-16 – (Mülga: 7/7/1950-5671/2 md.)

Sponsorlu Bağlantılar

Madde 17 – (Mülga: 17/5/1947-5046/12 md.)

Madde 18 – Mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri vazifelerini ifada ihmal ve
terahi gösterdikleri takdirde vali veya kaymakamlar kendilerine yazılı ihtarda
bulunurlar. Bu ihtara rağmen temerrüt edenlerin işten eli çektirilir ve idare
heyeti karariyle vazifelerine nihayet verilir.

Madde 19 – (Mülga: 18/1/1984-2972/37 md.)

Madde 20 – Mahalle muhtarları ve ihtiyar heyetleri tarafından görülecek
hizmetlere karşılık olarak iş sahiplerinden harç alınır ve alınan harç miktarı,
evrak ve vesikalar üzerinde gösterilir. Hangi işlerden ne miktar harç alınacağı her mali sene iptidasında vilayet
idare heyetlerince kararlaştırılır.
(Değişik: 29/8/1977-2108/8 md.) Yoksullukları mahalle muhtarı tarafından
kabul edilenlerden ve üçüncü maddenin ikinci bendinde yazılı işlerden harç
alınmaz.

Madde 21 – Harçlar münhasıran muhtarlara aittir. Muhtarlık işlerinin tedviri için lüzumlu kira, ısıtma, aydınlatma, hademe
ücreti gibi masraflar bu harçlardan ödenir.

Madde 22 – Mahalle muhtar ve ihtiyar heyetlerine, vazifelerini ifa hususunda, mahalle bekçileri yardım etmekle mükelleftirler.

Sponsorlu Bağlantılar

Madde 23 – Bu kanunun tatbik şekilleri hakkında bir nizamname yapılır.

Madde 24 – Şehir ve kasabalarda muhtarlığın ilgasına dair 2295 numaralı
kanun ve Memurin Kanununun 47 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 960 numaralı kanun ile 1111 numaralı Askerlik ve 2613 numaralı Kadastro ve Tapu Tahriri
ve 2644 numaralı Tapu Kanunlarının bu kanunda yazılı muhtarlığa ait vazifeler
hakkındaki hükümleri kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 – (4541 sayılı Kanunun numarasız Muvakkat maddesi olup tesel-
sül için numaralandırılmıştır.)
ilk muhtar ve ihtiyar heyeti seçimlerine bu kanunun neşrini mütaakıp bir ay
içinde başlanılır.

Madde 25 – Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer`idir.

Madde 26 – Bu kanunun hükümlerini icraya, İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

Sponsorlu Bağlantılar

Benzer Yazılar


Yorum

    Sedat Karadağ
    26 Nisan 2011 - 16:46

    Süper Çok Teşekkür Ederim Ödevimde Yardımcı Oldu

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir