Anlamdaş Kelimeler Nedir? Eş Anlamlı Kelimelere Örnekler

Sponsorlu Bağlantılar

Anlamdaş Kelime Nedir?

Yazılış ve söylenişleri farklı, anlamları aynı olan sözcüklere “eş anlamlı sözcükler” denir.
NOT: Eş anlamlı sözcükler arasında hiçbir anlam farkı yoktur.

Eş Anlamlı Sözcükler (Eş Anlamlı Kelimeler)

Aynı varlık ya da kavramı karşılayan farklı sözcüklere “eş anlamlı sözcükler” denir. Eş anlamlı sözcüklerin yazılışla­rı farklı, anlamları ise aynıdır. Eşanlamlı sözcükler aynı kavra­mı karşılar, birbirinin yerine kullanılabilir; aralarında hiçbir anlam farkı yoktur. Genellikle bir dile başka dillerden gelen sözcükler ile o dilin kendi söz varlığında­ki sözcükler arasında eş anlamlılık görülür.

http://www.hemeningilizce.com/Asset/DBImages/Ctg/Grammar.png
Eş Anlamlı Kelimeler

Eş Anlamlı Kelimelere Örnek

 1. ev-konut,
 2. imtihan-sınav,
 3. mektep-okul,
 4. hürriyet-özgürlük,
 5. bellek-hafıza,
 6. cevap-yanıt,
 7. kıla-vuz-rehber,
 8. amaç-gaye-hedef-maksat,
 9. kaybetmek-yitirmek

sözcükleri aynı anlamda kullanıldığında eş­ anlamlıdır.

Eş Anlamlı Kelimelerin Kullanılışı

Ancak bir sözcüğün başka bir sözcükle eşanlamlı olup olmadığını cümledeki kullanımına göre belirlemek da­ha doğru olur. Örneğin “kara” sözcüğünün eş anlam­lısı “siyah”tır.
Ancak;

* “Onun gibi kara gün dostu adam az bulu­nur.”

cümlesinde “kara” sözcüğünün eş anlamlısı “si­yah” değil, “kötü”dür.

* “Bu soruların tıpkısını geçen yılki sınavda da sor­muşlar.”
* “Bu kalem, benim masamdakinin aynısıydı.”

Bu cümlelerde geçen “tıpkısı” ve “aynısı” sözcükleri aynı anlamdadır.

* “Odasındaki el dokuması, değerli halıları toplamış.”
* “Kıymetli eşyalarını ayrı bir kutuya yerleştirmiş.”

Bu cümlelerde geçen “değerli” ve “kıymetli” sözcük­leri Eş Anlamlı kelimelerdir.

* “O eskiden güçlü bir çocuktu.”
* “Pehlivanlardan kısa boylu olanı daha kuvvetliydi.”

Bu cümlelerde geçen “güçlü” ve “kuvvetli” sözcükle­ri anlamdaş sözcüklerdir.

Eşanlamlılık farklı sözcüklerin aynı anlama gelmesiyle olabileceği gibi, aynı sözcüğün farklı cümlelerde aynı anlama gelmesiyle de olabilir. Örneğin “batmak” söz­cüğünü farklı cümlelerde kullanalım:

I. Ülkenin en ünlü turizm şirketi batmış.
II. Çamurda oynayan çocuğun üstü başı batmış.
III. Onun bu sözleri bana battı.
IV. Kayıklardan biri gölün bu bölümünde batmış.
V. Okyanusta çarpışan gemiler batmış.

“Batmak” sözcüğü I. cümlede “iflas etmek”, II. cüm­lede “kirlenmek”, III. cümlede, “dokunmak, rahatsız etmek” anlamında kullanılmıştır. IV. ve V. cümlede ise “bir sıvının üstündeyken içine gömülmek” anlamın­da kullanılmıştır. O halde bu cümlelerde “batmak” sözcüğünün sadece IV. ve V. cümledeki kullanımları anlamdaş sözcüklerdir.

Eş Anlamlı Sözcükler ve Örnek Cümleler

 1. güçlü – kuvvetli
 2. değerli – kıymetli
 3. beyaz – ak
 4. öykü – hikâye
 5. duygu – his
 6. yıl – sene
 7. konuk – misafir
 8. bencil – egoist
 9. ayrım – fark
 10. ayrıntı – detay
 11. öğretmen – muallim
 12. öğrenci – talebe
 13. dil – lisan
 14. görev – vazife
 15. sınav – imtihan
 16. ad – isim
 17. dize – mısra
 18. deneyim – tecrübe
 19. armağan – hediye
 20. yanlış – hata
 21. soru – sual
 22. uslu – akıllı
 23. okul – mektep
 24. sözcük – kelime
 25. basınç – tazyik
 26. kişi – şahıs
 27. gezi – seyahat
 28. gezgin – seyyah
 29. özverili – fedakâr

O eskiden güçlü bir çocuktu.
Güreşçimiz rakibinden daha kuvvetli.

Sponsorlu Bağlantılar

Annesine çok değerli bir hediye almış.
Kıymetli eşyalarını bir kutuya yerleştirdi.

O yıllarda köyümüzde mektep yoktu.
Okul, kişiyi pek çok yönden eğitir.

Öğretmenlik mesleği, deneyim kazandıkça sevilir.
Bu işte tecrübe kazanmak yıllar alır.

Geçen ay izlediğim filmin adı bir türlü aklıma gelmiyor.
Çocuk doğmadan isim kavgasına başladınız.

Manilerde asıl duygu, son iki dizede verilir.
İki mısradan oluşan nazım birimine beyit denir.

Eş Anlamlı Kelimeler

 1. Görünüş= Zevahir
 2. Becerikli= Maharetli veya usta
 3. Başarı= Muvaffakiyet
 4. Egemenlik= Hükümranlık veya hâkimiyet
 5. Bayındırlık = İmar
 6. Doğa-Tabiat,
 7. Muallim-Öğretmen,
 8. Okul-Mektep,
 9. Şart-Koşul,
 10. Cebren-Zorla
 11. Yorum > Tefsir
 12. Bakış > Nazar
 13. Haber > Bilgi
 14. yaren=arkadaş
 15. akran=yaşıt
 16. yar=sevgili
 17. Ablak= Yayvan ve dolgun
 18. Şölen= Ziyafet
 19. Cengaver= Şavaşçı
 20. Bildirge= Beyanname
 21. Söyleşi= Sohbet
Sponsorlu Bağlantılar

Benzer Yazılar


(34) Yorum

  hayri takan
  26 Haziran 2016 - 02:03

  abadanlık – imar
  abla – büyük bacı
  acemi – toy
  acımasız – gaddar – merhametsiz
  açıklama – izah
  adamak – nezretmek
  adıl – zamir
  ağ – file
  ahenk – uyum
  aidat – ödenti
  aklamak – beraat kazandırmak
  aksiseda vermek – yankılanmak
  aktüel – güncel
  alakalandırılma – koordinasyon
  alça – erik
  alelade – sıradan
  ali mektep – yüksekokul
  alışkan – kibrit
  amade – hazır
  an – lahza
  anı – hatıra – yadigâr
  anne – ana
  ara bulucu – aradüzelten – vasıtacı
  arı peteği – kovan
  armağan – hediye – yadigâr
  arz – maruzat
  asansör – götürge
  asılsız – soysuz
  aşama – merhale
  aşpaz – aşçı
  ateş – od
  avlu – hayat
  ayakyolu – hela – yüznumara
  aylak – avare – serseri
  az kalmak – ramak kalmak
  azıcık – biraz
  bacı – kız kardeş
  bağış – iane
  bağnaz – yobaz
  baht – talih
  banmak – batırmak
  basamak – pilleken
  bastırmak – dikmek – gömmek
  başka – diğer – öbür – sair
  başlık – serlevha
  batırmak – banmak
  bayındırlık – imar
  bedaheten – irticalen
  bekçi – gözetçi – karakolcu – keşikçi
  belgesel – senetli
  bencil – egoist – hodbin
  beraber – denk – eşit
  beste – ahenk – hava – melodi
  bezeksiz – yalın
  bilahare – sonra
  bilgi – malumat
  bilinç – şuur
  bir kadar – biraz – birtakım
  birdenbire – aniden – gafleten
  birleşme – camia
  bitmek – sonuçlanmak
  boğum – eklem – mafsal
  boş yere – boşuna
  boylam – meridyen – uzunluk dairesi
  bozmak – feshetmek
  bölünmek – üleşmek
  bucak – kasaba – nahiye
  buhran – bunalım
  buna göre – binaenaleyh
  buruk – büklüm – tosun
  bünye – kuruluş
  büyükbaş (hayvan) – karamal
  cadılamak – büyülemek
  camia – birleşme – grup
  cefengiyat – ıvır zıvır – yave – zırva
  cemiyyet – kurum
  cerrah – operatör
  cevap vermek – yanıtlamak
  cidar – köstek
  cındır – çaput – paçavra
  coşkunluk – galeyan
  cünüp – taharetsiz
  çağ dışı – köhne – muasır olmayan
  çal – kır
  çanak – kâse
  çardak – talvar
  çatmak – hücum etmek
  çekişme – hırgür
  çenebaz – boşboğaz – nakkal
  çerenci – farfara
  çeviri – tercüme
  çiftçi – ekinci
  çıkar – fayda – menfaat
  çılgın – deli
  çirkli – pis
  çizik çekmek – çizmek
  çok – fazla
  çözümlemek – tahlil etmek
  dahil – iç
  daire – menzil
  daldalanmak – barınmak
  danışman – maslahatçı
  darmadağın olma – hezimet
  dayandırmak – kesmek
  dede – baba
  değin – dek – kadar
  değnek – cop
  deli – çılgın – kaçık
  demeç – beyanat
  denetçi – müfettiş
  deprem – zelzele – zerzele
  derk etmek – algılamak
  ders – ibret – muhazara
  destek – dayak
  devinim – hareket
  devrim – inkılap
  dikkatsiz – ihmalkâr
  dilimlemek – dilmek
  dindirme – sorgulama
  direniş – karşı durma – mukavemet
  dışsatım – ihracat
  dizi – seri
  doğruluk – hak
  dolandırıcılık – deleduzluk – fırıldakçılık
  dolu – komple
  dosya – şahsi iş
  dönmek – kayıtmak
  dözmek – katlanmak
  durgun – sütliman
  duygu – his
  düğün – toy
  dünürcü – dünür
  düşerge – kamp
  düşünce – fikir
  düzeltmek – yapmak
  ebe – mamacı
  edebiyat – yazın
  efendilik – neciplik
  eğe (kemik) – kaburga
  eğrisine – yanlama
  ek – ilave
  ekmek – çörek
  elbette – nasılsa
  eleştiri – tenkit
  emare – alamet
  emniyet – asayiş
  enayi – giç – sarsak
  enlem – en dairesi – paralel
  er – asker – kişi – mert – yiğit
  erkin – hür
  esen – selamet
  eşarp – atkı
  etkilemek – tesir etmek
  evham – vehim
  evveller – eskiden
  faal – aktif – cevval
  faik – üstün
  faraş – turfanda
  fasıla – ara
  fazla – artık – çok
  fermuar – çapraz
  fiilen – hakikaten
  fınkırmak – sümkürmek
  fiske – çırtma
  fiyat – paha
  gaf – yersiz hareket – yersiz iş
  gam – çile – gam – kasvet – teessür
  garip – acayip
  gazap – hiddet – hınç – hışım – öfke
  geçerli – itibarlı
  geçişsiz – tesirsiz
  gelin – kukla
  genellikle – umumen
  gerekçe – delil – esas
  gerici – irticacı – mürteci
  gicişme – uyuz
  girev götürmek – haczetmek
  giysi – elbise – entari
  göçeri – konar göçer
  gök – yetişmemiş
  görkemli – gösterişli
  gösterge – belirti – nişan
  göz atmak – göz gezdirmek
  gözlemek – beklemek – tarassut etmek
  gözübağlı – gözü kapalı
  güç – derman – kuvvet – mecal – zor
  gül destesi – buket
  gülünç – komik – matrak
  günorta – öğle
  güven oyu – itimat reyi
  güz – payiz – sonbahar
  haberci – muhbir – müzevir
  hadise – olay – vukuat
  hakan – kağan
  haksızlık – mağduriyet
  halas olma – iflah
  halk oyu – halk oylaması – referandum
  hamasi – kahramanlık
  hanım – bayan – hanımefendi
  hararet – ısı
  haricî – yabancı
  has – mahsus – saf
  hasret – özlem
  hat – çizgi – yazı
  hatun – kadın
  havuç – kök – yerkökü
  hayat tarzı – yaşantı
  hazzetmek – haz almak – lezzet almak
  hemişe – daima – hep – vızır vızır
  heveskâr – amatör
  hiciv – taşlama
  himayecilik – iltimas
  hırlamak – mırıldamak
  hissetmek – duymak
  hizmetçi – uşak
  hortum – burağan
  hudut – sınır
  hususiyet – evsaf – özellik
  hücum – saldırı – taarruz
  hürmet – saygı
  icabet – razılık
  içalat – işkembe – sakatat
  içli dışlı – samimi
  idadi – lise
  ifa etmek – gösteri yapmak
  iğdiş – aktalanmış
  ıhlamur – cöke
  ihtisas – branş – dal
  ıkınmak – gücenmek
  iktifa – kanaatlenme – kifayetlenme
  ilerici – müterakki
  ilginç – enteresan – meraklı
  ılıtmak – ılıştırmak
  illet – zehle döken
  imam – molla
  imrenmek – gıpta etmek
  incelemek – araştırmak
  iniş yokuş – engebe
  intikal – geçit
  iptidai tahsil – ilköğretim
  irinlenmek – iltihaplanmak
  ısı – hararet
  ıslahat – inkılap – reform
  ıssız – tenha
  istikraz – ödünç
  isyan etmek – ayaklanmak – başkaldırmak
  işgüzar – işbaz
  işletmek – kullanmak
  ithalat – dışalım
  itina – özen
  ivazlık – zamir
  izafiyet – nispilik
  jandarma – zaptiye
  jips – alçı
  kabar – nasır
  kabus – karabasan
  kadar – değin – dek
  kafatası – kelle
  kahvedanlık – cezve
  kaldırım – seki
  kalorimetre – ısıölçer
  kamu – halk – içtimaiyet
  kandırma – ikna
  kanuni – yasal
  kapı zengi – tokmak
  kapsam – ihata
  karadinmez – içe dönük
  karar – rey
  karı – avrat – hayat yoldaşı
  karnabahar – güllü kelem
  kart – bayat – köhne
  kasıt – komplo
  kat – mertebe
  katileşmek – kesinleşmek
  kaval – tef
  kaycı – makas
  kayısı – erik
  kaytarmak – işten kaçmak
  kedi – pişik
  kelepçe – el kandalı
  kendi – öz – özü
  ker – sadasız – sağır
  keser – kerki
  kestane – şabalıt
  kibir – gurur
  kılıbık – avratağız
  kin – hınç
  kır sakız olmak – sırnaşmak
  kırılmak – gücenmek – incimek
  kısaltmak – kasmak
  kişi – nefer – şahıs
  kıvrım – büklüm – lüle
  kız kardeş – bacı
  kocalar evi – huzurevi
  koku – ıtır
  kompleks – karışık – mürekkep
  kondüktör – beletçi
  konuk – misafir
  korkak – ödlek
  koşa – çift
  kotur – uyuz
  koza – kozalak
  köklemek – ayarlamak
  kör körane – gözü kapalı
  kötülemek – pislemek – yamanlamak
  kudretli – kadir
  kumarbaz – üçkâğıtçı
  kurşunlamak – güllelemek
  kuruntu – vehim – vesvese
  kuşkulanmak – şüphelenmek
  kuytu – halvet – tenha
  küf atmak – küflenmek
  külünk – çapa – kazma
  kürü – havyar
  lafız – söz
  lakayıtlık – ihmal
  latife – fıkra – şaka
  lengitmek – savsaklamak
  lider – önder
  lokalanmak – böbürlenmek – övünmek
  maarif – öğrenim
  mağaza – dükkân
  mahdutlaştırmak – kısıtlamak – sınırlamak
  mahrum – yoksun
  makbere – sanduka
  mamacı – ebe
  mani – engel
  maruza – tebliğ
  matem – yas
  mazhakeli – mizahi
  mecburi – zorunlu
  medeniyet – uygarlık
  melez – hibrit
  menfi – olumsuz
  merasim – tören
  mert – er
  meselen – örneğin – söz gelimi
  meşe – orman
  metelik – zırnık
  mevzu – bahis – konu – sadet
  mezbaha – sallakhane
  mihver – dingil – eksen
  mineral – maden
  misli – defa – katı
  mızıkçı – şıltak – şuluk
  motif – nakış
  muayenehane – mualecehane
  muhasaraya almak – çevirmek
  muhtaç olmak – gereksinmek
  muhterem – hürmetli
  mukayese – kıyas
  mutabık – birge – yekdil
  muvaffakiyetsizlik – fiyasko
  mübareze – mücadele
  müebbet – ömürlük
  müfte – beleş
  mülakat – musahabe
  münzevi – terkidünya
  mürgülemek – uyuklamak
  müspet – olumlu
  müşahede etmek – gözlemek – tarassut etmek
  müterakki – ilerici
  nağıl – masal
  nakletmek – göçürmek
  narenç – turunç
  nazar – bakış
  ne – ne
  nefer – kişi
  nerttahta – tavla
  neşir – baskı
  nezretmek – adamak
  nispet – oran
  noksan – eksik
  nümayiş ettirmek – sergilemek
  odak – merkez
  okutman – muallim
  olay – hadise – vaka
  olumlu – müspet
  onay – tasdik
  orman – meşe
  otlak – mera
  ova – düzengâh – düzenlik
  oynaş – metres
  ozan – aşık – şair
  ödün – taviz
  öğrenci – şakirt – talebe
  ölühane – morg
  önder – lider – şef
  örgütlemek – teşkil etmek
  öte – o taraf
  öykü – hikaye
  özellikle – bilhassa
  özgü – has – mahsus
  paçavra – cındır – eski
  palavra – yalan danışma
  para – nakit
  pars – kaplan
  paye – derece – rütbe
  peder – ata
  pepe – keke – peltek
  pespaye – alçak
  peyderpey – dalbadal
  pinti – cimri – hasis
  pist – meydanca
  polat – çelik
  pulsuz – bedava – beleş – züğürt
  rahatsız – hasta
  randevu – görüş
  razılaşma – fit
  rehber – kılavuz – önder – yönetici
  restoran – lokanta
  rezillik – zül
  rota – istikamet
  rüzgar – yel
  saçak – püskül
  safha – merhale
  saha – alan
  sahtekârlık – yolsuzluk
  sakınca – mehzur – zerer
  salameleyküm – merhaba
  salınmak – konmak
  samit – sessiz – ünsüz
  sandıkça – mahfaza
  saptamak – tespit etmek
  sarma – dolma
  savaş – harp – muharebe
  saygın – itibarlı – muteber
  sebzevatçı – manav
  sefih – budala
  selamet – esen
  senet – belge – evrak – vesika
  serdetmek – meydana koymak
  serpmek – sepmek
  sesucaltan – hoparlör
  seyahat – gezi
  sığınmak – barınmak
  simsar – tellal
  sinir – öfke
  siper – senger
  sıvık – vıcık vıcık
  sızlamak – vızıldamak
  soluk – nefes
  sonbahar – güz – payiz
  sorumluluk – mesuliyet
  soylu – asil
  sömürge – müstemleke
  söz – kelam – laf – lakırdı
  step – bozkır
  suikast – komplo
  surat – yüz
  sümbül – başak
  süre – müddet
  sütliman – durgun – sakit
  şahmat – satranç
  şakirt – çırak – öğrenci
  şan – ün
  şarkiyat – şarkşinaslık
  şefaat – affetme – bağışlama
  şeklenmek – huylanmak
  şeriklik – şirk
  şıltak – mızıkçı
  şirk – şeriklik
  şöhretli – ünlü
  şuuraltı – tahteşşuur
  tabak – boşkap
  tabii – doğal
  taharetsiz – cünüp
  tahsis – ayırma
  takım – dest
  taksirat – kusurlar – taksirler
  talimat – yönerge – yönetmelik
  tamir – onarım
  tanınmış – meşhur
  tapmak – bulmak
  tarif – tanım
  tasa – üzüntü
  taşımacı – nakliyeci
  tatmin – kanaatlenme
  tayfa – aşiret – hizip – oymak
  tebelleş olmak – elçekmemek
  tecrübesiz – toy
  tefeci – selemci
  tekebbürlenmek – böbürlenmek
  tekrar etmek – yinelemek
  telefon – alısün
  telhek – palyaço – soytarı
  tembel – uyuşuk – üşengeç
  temkinlilik – vakar
  tenezzül etmek – layık bilmek – layık görmek
  tepelemek – eziştirmek – yakşıca dövmek
  terfi – yükselme
  tesadüfen – kazara – rastgele
  teşebbüs – girişim
  tevazukâr – alçak gönüllü
  tezvirat – böhtan – iftira
  tıpa – tıkaç
  tok – koyu
  tomruk – şalban – tir
  toplama işareti – artı
  toprak sahası – arsa
  toy – acemi – naşı – tecrübesiz
  tuhaf – garip
  tutalım ki – faraza
  tutuklamak – hapsetmek – tutmak
  tümce – cümle
  ucuz – hesaplı
  ufalmak – küçülmek
  umde – ilke
  unvan – adres
  usta – ehil
  utangaç – mahcup
  uydurma – uyduruk – uydurulmuş
  uygunluk – uyum
  uyumak – yatmak
  uzay – feza
  üleş – pay
  ün – şan – şeref – şöhret
  ürperti – esme – titreme
  üstyapı – üst dikili
  vadeli hesap – vadeli pul
  valideyn – ebeveyn
  vasıta – araç
  vazife – görev
  vekâlet – bakanlık – nazırlık
  verim – mahsuldarlık
  vicdansız – yüzsüz
  viyak viyak – ınga ınga
  vurgulamak – nazara çattırmak
  vuzuh – aşikârlık – aydınlık
  yadigâr – anı – armağan
  yakarmak – hahiş etmek – yalvarmak
  yakşıca – yakinen
  yalnız – sadece – salt
  yan – taraf
  yanlama – çepine – eğrisine – köndelen – yanlamasına
  yapışkan – tutkal – zamk
  yaradılış – hasiyet – tabiat
  yardım – muzaheret
  yarın – sabah
  yasaklamak – kadağan etmek
  yatalak – tifo
  yaya – ayakla – piyade
  yazı – mektup – ova
  yekdil – mutabık
  yemin – ant
  yer bilimi – jeoloji
  yeryüzü – dünya
  yığılmak – birikmek
  yıkıntı – enkaz
  yitmek – kaybolmak
  yoksun – mahrum
  yolkesen – harami
  yönetim – idare
  yumak – yıkamak
  yüğürmek – koşmak
  yükümlü – borçlu – mükellefiyetli
  yüz sathı – yüz ölçümü
  zabit – subay
  zamin – kefil
  zangırdamak – titremek
  zariflik – zarafet
  zehir – ağı
  zerger – kuyumcu
  zıddiyet – çelişki – tenakuz – uyuşmazlık
  zirzibil – çer çöp – çöp – süprüntü
  zorunlu – mecbur

  dilaranur
  22 Ekim 2013 - 13:07

  çok iyi ama aradımı bulamadım

  alparslan
  18 Nisan 2013 - 21:51

  berbat birşey anlmadım 🙂

  mete1905
  11 Kasım 2012 - 20:00

  haha

  mete1905
  11 Kasım 2012 - 19:59

  olum siz bilmiyosunuz ata nerde atanın eş anlamlısı

  serkan
  04 Ekim 2012 - 15:15

  selamunaleykum

  neişkardeş

  serkan
  04 Ekim 2012 - 15:14

  serserserkanser

  eylül
  01 Mayıs 2012 - 14:32

  ÇOK TEŞEKKÜRLER NAZ

  eylül
  01 Mayıs 2012 - 14:32

  TANILMAZ NE A SI ARTIK A MI KALDI BİZDE HEP 100 DEN NOT VERİLİYOR

  eylül
  01 Mayıs 2012 - 10:35

  harika bir site bayıldım böyle güzel site yok fakatcümlelerde istediğimi bulamadım bir tek

  beetty
  26 Nisan 2012 - 15:08

  guzel guzel…

  beetty
  26 Nisan 2012 - 14:53

  guzel guzel ..

  ALİ
  10 Şubat 2012 - 10:34

  tazyik,ayraç,hür ve vatan bunların eş anlamlısı nedir?

  yasemin
  29 Kasım 2011 - 16:34

  katılıyorum siztembelsiniz ve bu kadar güzel kelimeleti göremiyarsunuz bence

  selma
  05 Ekim 2011 - 22:04

  ıy ya hiç aradığımı hiç bi sidede bulamadım bu ne yaa görünüşün eş anlamlısı yok varsada benim ardağım şey deil :((

  Qorqusuz khopuq
  30 Nisan 2011 - 14:03

  çok güzel ii işime yaradı

  eda
  05 Mart 2011 - 17:11

  katılıyom ece ye

  sena emine
  15 Şubat 2011 - 21:15

  yaaaaaa arkadaşlar masal -öykü eş anlamlımı

  selva
  10 Şubat 2011 - 13:43

  ama okudumda

  selva
  10 Şubat 2011 - 13:40

  arabın çocuğu oldum.

  selva
  10 Şubat 2011 - 13:39

  birşey anladıysam arabın çocuğu olayım.

  cılgın
  05 Şubat 2011 - 13:16

  bu da ne ya

  deli melekk
  31 Ocak 2011 - 14:32

  melek deli

  deli melekk
  31 Ocak 2011 - 14:31

  çok çirkin hem de ben bir şey bilmiyorum yani tembel bir çocuğum

  Angel
  03 Ocak 2011 - 19:50

  Ne aramıştınız?

  meloooo
  03 Ocak 2011 - 18:28

  ewet yha aradıklarımın hiçbiri yok :(( malesefff yardımcı olursanızz sewinirim:S

  ece
  22 Aralık 2010 - 21:07

  bence iyi bir site bu kötü sözleri söyleyenler okumadan diyorki dersleri semiyor

  mercan
  21 Aralık 2010 - 10:11

  aynen zeynep aradığım şeyleri hiç bulamadım

  tanılmaz
  15 Aralık 2010 - 19:24

  bunlar bana anlam katar ve çok bilgilendirir bazılarını bilmiyoordum ama o sayesinde herşeyi öğrendim artık türkçe yazılımdan A* alırım yuppi!

  naz
  13 Aralık 2010 - 18:29

  ufak=minik unutmuşlar yazdım

  CORÇ
  02 Aralık 2010 - 16:12

  bu ödevi bize hocamız verdi 250tane bulunmuyo

  zeynep
  02 Aralık 2010 - 15:24

  ben bu siteden yapıt kelimesini aramıştım ama bulamdım.iğrrenç

  yeha
  02 Kasım 2010 - 17:44

  alıntı değil miiiiiiiiiii

  Melike Nur
  07 Ekim 2010 - 17:08

  çok teşekkürler çok güzel olmuş ama aradığımı bulamadım..:(

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir