Anlamdaş Kelime Nedir?

Yazılış ve söylenişleri farklı, anlamları aynı olan sözcüklere “eş anlamlı sözcükler” denir.
NOT: Eş anlamlı sözcükler arasında hiçbir anlam farkı yoktur.

Sponsorlu Bağlantılar

Eş Anlamlı Sözcükler (Eş Anlamlı Kelimeler)

Aynı varlık ya da kavramı karşılayan farklı sözcüklere “eş anlamlı sözcükler” denir. Eş anlamlı sözcüklerin yazılışla­rı farklı, anlamları ise aynıdır. Eşanlamlı sözcükler aynı kavra­mı karşılar, birbirinin yerine kullanılabilir; aralarında hiçbir anlam farkı yoktur. Genellikle bir dile başka dillerden gelen sözcükler ile o dilin kendi söz varlığında­ki sözcükler arasında eş anlamlılık görülür.

http://www.hemeningilizce.com/Asset/DBImages/Ctg/Grammar.png

Eş Anlamlı Kelimeler

Eş Anlamlı Kelimelere Örnek

 1. ev-konut,
 2. imtihan-sınav,
 3. mektep-okul,
 4. hürriyet-özgürlük,
 5. bellek-hafıza,
 6. cevap-yanıt,
 7. kıla-vuz-rehber,
 8. amaç-gaye-hedef-maksat,
 9. kaybetmek-yitirmek

sözcükleri aynı anlamda kullanıldığında eş­ anlamlıdır.

Eş Anlamlı Kelimelerin Kullanılışı

Ancak bir sözcüğün başka bir sözcükle eşanlamlı olup olmadığını cümledeki kullanımına göre belirlemek da­ha doğru olur. Örneğin “kara” sözcüğünün eş anlam­lısı “siyah”tır.
Ancak;

* “Onun gibi kara gün dostu adam az bulu­nur.”

cümlesinde “kara” sözcüğünün eş anlamlısı “si­yah” değil, “kötü”dür.

* “Bu soruların tıpkısını geçen yılki sınavda da sor­muşlar.”
* “Bu kalem, benim masamdakinin aynısıydı.”

Bu cümlelerde geçen “tıpkısı” ve “aynısı” sözcükleri aynı anlamdadır.

* “Odasındaki el dokuması, değerli halıları toplamış.”
* “Kıymetli eşyalarını ayrı bir kutuya yerleştirmiş.”

Bu cümlelerde geçen “değerli” ve “kıymetli” sözcük­leri Eş Anlamlı kelimelerdir.

* “O eskiden güçlü bir çocuktu.”
* “Pehlivanlardan kısa boylu olanı daha kuvvetliydi.”

Bu cümlelerde geçen “güçlü” ve “kuvvetli” sözcükle­ri anlamdaş sözcüklerdir.

Eşanlamlılık farklı sözcüklerin aynı anlama gelmesiyle olabileceği gibi, aynı sözcüğün farklı cümlelerde aynı anlama gelmesiyle de olabilir. Örneğin “batmak” söz­cüğünü farklı cümlelerde kullanalım:

I. Ülkenin en ünlü turizm şirketi batmış.
II. Çamurda oynayan çocuğun üstü başı batmış.
III. Onun bu sözleri bana battı.
IV. Kayıklardan biri gölün bu bölümünde batmış.
V. Okyanusta çarpışan gemiler batmış.

“Batmak” sözcüğü I. cümlede “iflas etmek”, II. cüm­lede “kirlenmek”, III. cümlede, “dokunmak, rahatsız etmek” anlamında kullanılmıştır. IV. ve V. cümlede ise “bir sıvının üstündeyken içine gömülmek” anlamın­da kullanılmıştır. O halde bu cümlelerde “batmak” sözcüğünün sadece IV. ve V. cümledeki kullanımları anlamdaş sözcüklerdir.

Eş Anlamlı Sözcükler ve Örnek Cümleler

 1. güçlü – kuvvetli
 2. değerli – kıymetli
 3. beyaz – ak
 4. öykü – hikâye
 5. duygu – his
 6. yıl – sene
 7. konuk – misafir
 8. bencil – egoist
 9. ayrım – fark
 10. ayrıntı – detay
 11. öğretmen – muallim
 12. öğrenci – talebe
 13. dil – lisan
 14. görev – vazife
 15. sınav – imtihan
 16. ad – isim
 17. dize – mısra
 18. deneyim – tecrübe
 19. armağan – hediye
 20. yanlış – hata
 21. soru – sual
 22. uslu – akıllı
 23. okul – mektep
 24. sözcük – kelime
 25. basınç – tazyik
 26. kişi – şahıs
 27. gezi – seyahat
 28. gezgin – seyyah
 29. özverili – fedakâr

O eskiden güçlü bir çocuktu.
Güreşçimiz rakibinden daha kuvvetli.

Annesine çok değerli bir hediye almış.
Kıymetli eşyalarını bir kutuya yerleştirdi.

Sponsorlu Bağlantılar

O yıllarda köyümüzde mektep yoktu.
Okul, kişiyi pek çok yönden eğitir.

Öğretmenlik mesleği, deneyim kazandıkça sevilir.
Bu işte tecrübe kazanmak yıllar alır.

Geçen ay izlediğim filmin adı bir türlü aklıma gelmiyor.
Çocuk doğmadan isim kavgasına başladınız.

Manilerde asıl duygu, son iki dizede verilir.
İki mısradan oluşan nazım birimine beyit denir.

Eş Anlamlı Kelimeler

 1. Görünüş= Zevahir
 2. Becerikli= Maharetli veya usta
 3. Başarı= Muvaffakiyet
 4. Egemenlik= Hükümranlık veya hâkimiyet
 5. Bayındırlık = İmar
 6. Doğa-Tabiat,
 7. Muallim-Öğretmen,
 8. Okul-Mektep,
 9. Şart-Koşul,
 10. Cebren-Zorla
 11. Yorum > Tefsir
 12. Bakış > Nazar
 13. Haber > Bilgi
 14. yaren=arkadaş
 15. akran=yaşıt
 16. yar=sevgili
 17. Ablak= Yayvan ve dolgun
 18. Şölen= Ziyafet
 19. Cengaver= Şavaşçı
 20. Bildirge= Beyanname
 21. Söyleşi= Sohbet