ATATÜRK’ ÜN KRONOLOJİK SIRASIYLA HAYATI

Sponsorlu Bağlantılar

Kronolojik Sırayla Atatürk’ ün Hayatı

Atatürk’ün yaşamına ilişkin doğumundan ölümüne kadar Atatürk’ün 1881 – 1938 arasını kapsayan tarihi olayların kronolojik sırayla hayatını sunuyoruz.

1881 – Atatürk’ün doğumu

1886 –  Atatürk’ün, Selânik’te ilk öğrenimine başlaması (Küçük Mustafa, ilk öğrenimine bir süre annesinin arzusuna uyarak Hafız Mehmet Efendi’nin mahalle mektebinde devam etti; fakat çok geçmeden babasının isteği ile çağdaş eğitim yapan Şemsi Efendi Mektebi’ne geçti ve ilkokulu burada bitirdi. Şemsi Efendi, yeni öğrencisinin yeteneklerini ve zekâsını takdir ettiğinden, küçük Mustafa’nın kendi okulunda bulunmasından son derece memnundu. Ali Rıza Efendi de oğluyla yakından ilgileniyor, onun çağdaş eğitim içinde yetişmesinden büyük mutluluk duyuyordu. Küçük Mustafa, bu okulda okurken bir süre sonra babası öldü; artık kendisinin yetiştirilmesi görevi, büyük Türk kadını Zübeyde Hanım’a düşmüştü.

1888 – Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi’nin ölümü (Ali Rıza Efendi öldüğü zaman küçük Mustafa’nın, isimleri Makbule ve Naciye olmak üzere kendisinden küçük iki kız kardeşi bulunuyordu. Bu sıralarda küçük Mustafa yedi, Makbule bir yaşını henüz doldurmuştu; Naciye ise kırk günlüktü. Ali Rıza Efendi’nin ölümü üzerine, Zübeyde Hanım üç çocuğu ile bir süre, Selânik yakınlarındaki Rapla çiftliğinde subaşılık yapan kardeşi Hüseyin Efendi’nin yanına yerleşti. Çiftlik hayatı nedeniyle küçük Mustafa’nın öğrenimi ister istemez bir süre aksamıştı. Fakat çok geçmeden Selânik’e dönen Mustafa, halasının yanında, bıraktığı yerden öğrenimine devam etti.

1893 – Askeri rüştiyeye öğrenci oluşu

1896 – Atatürk’ün, Manastır Askerî İdadîsi’ne girişi (Atatürk, Selânik Askerî Rüştiyesi’ni bitirdikten sonra 1896 yılında Manastır Askerî İdadîsi’ne girdi. Burada -Bursa Askerî İdadîsi’nden gelen- Ömer Naci ile de arkadaşlık etti. İlerde ünlü bir hatip olarak tanınacak olan bu kişi, Mustafa Kemal’in hitabet ve edebiyat sevgisinde etkin rol oynadı. Genç Mustafa Kemal, askerî öğreniminin yanı sıra yabancı dil öğrenimini de ihmal etmiyor; yazları izinli olarak Selânik’e döndüğü zaman Fransızca dersleri alıyordu.

1898 – Atatürk’ün, Manastır Askerî İdadîsi’nden ikincilikle mezun oluşu

1899 – Harbiye’ye geçişi

1902 – Erkan-ı Harbiye’ye girişi

1903 – Atatürk’ün, Harp Akademisi’nin ikinci sınıfına geçişi ve üsteğmen oluşu

1905 – 11 Ocak 1905  Atatürk’ün, kurmay yüzbaşı rütbesiyle Harp Akademisi’nden mezun oluşu. 5 Şubat 1905 Atatürk’ün kurmaylık stajı için, Şam’da 5. Ordu emrine atanması.Burada 30. Süvari Alayı’nda göreve başlamıştır. 10 Şubat 1905 Atatürk’ün, Şam’a gitmek üzere İstanbul’dan hareketi. 11 Mart 1905 Atatürk’ün, Şam’da staj yapmakta olduğu süvari alayıyla beraber Dürzî harekâtını bastırmak üzere Havran’a gidişi.Atatürk burada 4 ay kalarak tekrar Şam’a dönmüştür. Temmuz 1905 Atatürk’ün Dürzî harekâtının bastırılmasını takiben Havran’dan Şam’da dönüşü.

1906 – Üç dört arkadaşıyla Şam’da gizli olarak “Vatan ve Hürriyet” adındaki cemiyeti kurması ve aynı yılda Selanik’e geçerek aynı cemiyetin şubesini açması

1907 – Askeri rütbesi kolağası oluşu ve yine aynı yıl içinde görevinin Makedonya’daki 3. Orduya nakli, Cemiyetinin Merkezi Selanik’te İttihat ve Terakki Cemiyeti ile birleşmesi

23 Temmuz 1908 – Yukarıdaki gizli ve siyasi faaliyetlerinin sonucu 2. Meşrutiyetin, padişah Abdulhamit’e kabul ve ilan ettirilmesi

13 Nisan 1909 – İstibdat taraftarlarının yeni rejime karşı ayaklanmaları Rumeli’den bunları bastırmak için yola çıkan Hareket Ordusunun Kurmay Yüzbaşkanlığına deruhte etmesi ve bu ayaklanma da önemli bastırıcı rol oynaması

1910- 28 Haziran 1910 Atatürk’ün, Makedonya’da 3. Ordu Kurmay Başkanı Ali Rıza Paşa idaresinde yapılan kurmay tatbikatına katılması (Bu Manevra 31 Temmuz 1910 gününe kadar devam etmiş; tatbikat sonunda Ali Rıza Paşa adına Atatürk tarafından bir kritik hazırlanmıştır) 6 Eylül 1910 Atatürk’ün, Selânik’te 3. Ordu Subay Talimgâhı Komutan-lığı’na atanması

Atatürk’ün Fransa’ya Gönderilişi

Eylül 1910 – Atatürk’ün, orduya temsilen, Picardie’de yapılacak askerî manevraları izleme amacıyla Fransa’ya gönderiliş
1 Kasım 1910 Atatürk’ün, 3. Ordu Subay Talimgâhı Komutanlığı’ndan tekrar 3. Ordu Karargâhı’na atanması

Sponsorlu Bağlantılar

1911 – Trablusgarb savaşına iştirak etmesi ve oradaki kuvvetlerimizin Kurmaylığını üzerine alması. Bu arada rütbesinin binbaşılığa yükseltilmesi

24 Ekim 1912 – Balkan Savaşının başlaması üzerine İstanbul’a dönmesi ve Bolayır’da toplanmış olan kuvvetlerimizin hareket şubesi müdürlüğüne tayin edilmesi

27 Ekim 1913 – Sofya Ataşelikleri görevlerinin uhdesinde toplanması bu arada rütbesinin yarbaylığa yükselmesi

1914 – Mayıs 1914 tatürk’ün, Nuri (Conker) Bey’in “Zabit ve Kumandan” adlı, konferanslardan oluşan eseri üzerine, -onunla sohbet şeklinde- “Zabit ve Kumandan’la Hasbıhâl” adlı kitabını yazması (Bu kitap, bir süre gecikme ile 1918 Aralık ayında İstanbul’da yayımlanmıştır

19. Tümen’in Kuruluşu

2 Şubat 1915 – Tekirdağ’da kurulması kararlaştırılan yeni bir tümenin komutanlığına tayini. Onun teşkil ettiği ve 19. Tümen adını alan bu tümen Çanakkale savaşlarında parlak başarılar göstermiştir

1 Haziran 1915 – Çanakkale savaşlarında gösterdiği büyük başarılardan dolayı rütbesi albaylığa yükseldi

1 Nisan 1916 – Çanakkale savaşları zaferlerimizle bittiğinden Diyarbakır’daki kolordunun komutanlığına tayin edilmiştir. Oraya giderken de rütbesi generalliğe yükseltildi

6-7 Ağustos 1916 – Rusların Diyarbakır istikametindeki taarruzlarını kırarak Bitlis ve Muş’u düşman işgalinden kurtardı. Bu başarısı üzerine 2. Ordu komutanlığına atandı.

31 Ekim 1918 – Mondros Mütarekesini müteakip Yıldırım Orduları Grubu Başkomutanlığını devir alması.

16 Mayıs 1919 – Acı mütareke günlerinin bir kısmını çok üzgün olarak geçirdiği İstanbul’dan 3. Ordu Müfettişliği göreviyle Bandırma vapuruyla geçti.

Samsuna Çıkarmaları

19 Mayıs 1919 – Kurtuluş Savaşının başlangıç noktası olan Samsun’a çıkmaları.

21 Mayıs 1919 – Erzurum’daki 15.Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa ile temas etmesi

23 Mayıs 1919 – Ankara’daki 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa ile temas etmesi

28 Mayıs 1919 – Türk Milletini işgallere protesto için mitingler yapmaya davet etmesi

3 Haziran 1919 – Doğu vilayetlerinde bir Ermeni Hükümetinin kurulması ve İngiliz himayesi fikirlerine muarız olduğunu beyan etmesi

21 Haziran 1919 – Yurdun bağımsızlığını kurmak için Türk Milletini kendisiyle birlikte çalışmaya davet eden tarihi beyannameyi yayınlaması

8-9 Temmuz 1919 – Erzurum’dan askeri görev ve askerlik mesleğinden istifa ettiğini İstanbul Hükümetine bildirmesi

Erzurum Kongresi Başkanlığı

23 Temmuz 1919 – Başkanlığını yaptığı Erzurum Kongresinde millet iradesine dayanan bir millet meclisiyle kuvvetini, gene millet iradesiyle oluşan bir hükümetin kurulması lüzumunu ilk hedef olarak ilan etmesi.

4 Eylül 1919 – Sivas Kongresinde yurdun muhtelif bölgelerinde kurulmuş olan müdafaa cemiyetlerini Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirip bütün millet kuvvetlerini bir elde idare etmek imkanını sağlaması

11 Eylül 1919 – Çalışmalarını bitiren Sivas Kongresi delegeleri tarafından seçilen Temsil Heyeti Başkanlığına getirilmesi

15 Eylül 1919 – Temsil Heyeti, Türk Milletinin yetkili makamı olarak ilan edildi

Ankarayı Merkez Seçişi

7 Aralık 1920 – Temsil Heyeti ile birlikte Ankara’ya yerleşmesi ve bu şehri milli harekatın merkezi yapması

23 Nisan 1920 – Ankara’da Büyük Millet Meclisinin törenle açılması ve bu meclise başkan seçilmesi

20 Ocak 1920 – “Egemenlik Kayıtsız, Şartsız Milletindir” idare usulü halkın mukadderatını bilfiil elinde tutulması esasına dayanır, kayıtlarını taşıyan ilk demokratik Anayasayı Meclise kabul ettirmesi.

5 Ağustos 1921 – İlerleyen Yunan Taarruzu karşısında T.B.M.M. O’na Başkumandanlık görevini verdi.

19 Eylül 1921 – Sakarya Zaferinden altı gün sonra T.B.M. Meclisinin çıkardığı bir kanunla Mareşallik rütbesi ve Gazilik unvanı verildi.

27-28 Eylül 1922 – Gecesi büyük taarruz savaşının planlarını hazırladı.

26 Ağustos 1922 – Cumartesi sabahı Kocatepe’den büyük taarruz emrini verdi.

Başkomutanlık Meydan Muharebesi

30 Ağustos 1922 – Dumlupınar’da ateş hatları arasında idare ettiği Başkomutanlık Meydan Muharebesini kazandı.

1 Eylül 1922 – Muzaffer Türk Ordularına “İLK HEDEFİNİZ AKDENİZDİR İLERİ” emrini verdi

10 Eylül 1922 – Halkın çılgınca alkışları arasında İzmir’e girdi

2 Ekim 1922 – Ankara’ya dönüşlerinde eşsiz merasimle karşılanmışlardır

1 Kasım 1922 – Saltanatın kaldırılmasını temin eden Kanunu Meclis karşısında müdafaa kabul ettirmiştir

Cumhuriyet’i İlan Etmesi

29 Ekim 1923 – 20:30 da “CUMHURİYET” ilan edilmiş ve Türkiye’nin ilk Cumhurbaşkanı seçilmiştir

3 Mart 1924 – Cumhuriyet rejiminin Türkiye’de kökleşip yerleşmesi için şart olan hilafetin kaldırılmasını sağlamıştır. Aynı yıl içerisinde medreseleri kapattırarak milli eğitim alanındaki birliği sağlama yolunu açmıştı. Gene bu suretle laik ve modern esaslara göre eğitim ve öğretim yapan müesseselerin kurulmasına zemin hazırlamıştır.

1 Mayıs 1924 – Orta Çağın dini hukuk geleneklerine göre çalışan Şer’iye mahkemelerini kaldırdı

26 Ağustos 1924 – Milli sermayeyi çoğaltmak özel teşebbüsleri teşvik ederek kurmak ve Türk bankacılığını geliştirmek amacıyla İş Bankasını kurdu.

5 Mayıs 1925 – Memlekette modern çiftçiliği geliştirmek maksadıyla yapılacak teşebbüslere bir örnek olmak üzere kendi parasıyla bir Orman Çiftliğini kurdurdu

1925 – Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması ile ilgili kanun kabul edilerek batıl inanç ve taassup yatakları ortadan kaldırıldı

25 Aralık 1925 – Medeni kıyafeti getirdi

26 Aralık 1925 – Miladi takvim ve modern saat ölçüsünü değiştiren kanun kabul edildi

17 Şubat 1926 – Türk Medeni Kanununun kabul edilmesiyle Türk milleti ümmet devrinden çağdaş medeniyete geçirildi

1 Kasım 1928 – Çıkarılan bir kanunla Türk Milletinin kolayca okuyup yazmasını temin edecek olan yeni Türk alfabesi kabul edildi.

12 Temmuz 1932 – Yüzyıllardan beri ihmal edilmiş olan Türk dilini geliştirmek ve bu gelişmeyi kolaylaştırmak için lüzumlu gördüğü Türk Dil Kurumunu meydana getirdi

1934 – Yılının kasım ayında Türk kadınına siyasi hakları tanıyan yasa çıkarıldı.

ATATÜRK Soyadını Alması

24 Kasım 1934 – Hayatı boyunca Türk Milletine yaptığı eşsiz hizmetler göz önüne alınarak her Türk vatandaşının bir soyadı aldığı sırada T.B.M.M. O’na ATATÜRK soyadını verdi.

1934 – Avrupa’da baş gösteren siyasi buhran karşısında Balkan Antantının kurulmasında en önemli rolü oynadı.

1936 – Montrö Antlaşması ile boğazların tahkiminin sağlanmasını temin etti.

1936 – Sadabat Paktıyla memleketimiz için gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasında nazım rol oynadı.

4 Temmuz 1938 – Türkiye’nin ayrılmaz bir parçası olan Hatay’ın bağımsız bir Türk devleti olmasını sağlamıştı ki bu vatan parçası ölümlerinden sonra Anavatan’a katılmak imkanını bu sayede buldu.

Sponsorlu Bağlantılar

1938 – Yurt içinde her zaman yaptığı inceleme gezilerinin birinde hastalanmış bu rahatsızlığı Mayıs ayına kadar sürmüştü.

5 Eylül 1938 – Saraya gizlice çağırttığı bir notere vasiyetnamesini yazıp vermişti.

16 Ekim 1938 – Gittikçe ağırlaşan hastalığı karşısında günlük raporlar neşredilmesine başlanmıştı.

8 Kasım 1938 – Günü durumu çok ağırlaşmış ve neşredilen rapor üzerine bütün yurdu ağır bir acı kaplamıştı.

10 Kasım 1938 – Günü nihayet korkunç sonuç bütün acılığıyla gerçekleşmiş, Atatürk perşembe sabahı saat 9.05′te hayata gözlerini yummuştu.

Sponsorlu Bağlantılar

Benzer Yazılar


(33) Yorum

  47472727
  07 Mayıs 2015 - 19:29

  ben 4 tanesini buldum biraz daha yazsalarmış daha iyi olacakmış
  ben hiç teşekkür etmiyorum ödevimi bitiremedim

  umut
  13 Nisan 2014 - 15:31

  bunun ama benim atatürrkün doğumundan ölümüne kadar olcaktı yanlış yazıyom

  tuncay
  20 Kasım 2013 - 18:25

  bulamadım çok az bilgi var

  beyza
  15 Ekim 2013 - 21:40

  çok uzun offfff

  bravo güzel
  15 Ekim 2013 - 21:39

  güzzzeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeellllll

  nuri
  07 Ekim 2013 - 17:45

  aferim çokgüzel olmuş sana vereceğim puaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan100

  İlgi Su
  09 Aralık 2012 - 16:52

  1 eylül 1922 de benim bölgem var HATAY

  BİLİNMEYEN KİŞİ
  09 Aralık 2012 - 14:42

  bence çok güzel bir site aradığımı buldum ödevimi yaptım

  öffff
  24 Kasım 2012 - 20:32

  çok sagolun işime yaradı knki

  fatma
  14 Mayıs 2012 - 19:34

  bulamadım aradımı :((

  dilara
  12 Ocak 2012 - 19:46

  nekadar az yaaa!

  can
  06 Ocak 2012 - 02:54

  teşekkürler çok faydalı bir makale keyifle okudum

  selen
  05 Ocak 2012 - 22:01

  ben şahsen buldum:)

  […] Ayrıca bakınız; Atatürk’ün Kronolojik Sırayla Hayatı […]

  bilinmeyen kişi
  13 Ekim 2011 - 21:19

  ya biraz az olsa
  çok yazmışsınız
  XD

  elif
  12 Mayıs 2011 - 20:09

  güzel ama biraz daha ayrıntılı olabilirdi:)

  emir nisan
  29 Nisan 2011 - 10:50

  işteeeeeee buuudur.

  nisan
  29 Nisan 2011 - 10:16

  ben istediğimi buldum

  ayşe
  25 Şubat 2011 - 11:48

  atatürkün kronolojisi ve sırasıyla önemleri gerekli

  keske bulabılsem
  28 Aralık 2010 - 08:39

  soylermısın hazal nedır yaprak duser yere bır
  cevap sanane

  ENES
  25 Aralık 2010 - 17:21

  bende aradığımı bulamadım yyaaaaa

  aslı
  22 Aralık 2010 - 15:03

  ben aradığımı bulamadım yaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  sinem
  09 Aralık 2010 - 20:06

  mersi ben aradıgımı buldum

  aslı
  06 Aralık 2010 - 18:07

  offff offfff ya bune

  aslı
  06 Aralık 2010 - 18:07

  ben nedense bulamadım

  senanur
  05 Aralık 2010 - 19:46

  ben aradıqımı buldum çoq teşekkürler

  aslı
  03 Aralık 2010 - 19:48

  ya bune aradığımı bulamadım allahalllaaaaaa

  Jicix
  02 Aralık 2010 - 20:28

  Eh! İşimi göremediii .(((

  asssssssssssjl
  22 Kasım 2010 - 18:54

  bnde hiç bişey yok

  jakray
  22 Kasım 2010 - 16:24

  olmuş100

  esmerşeker
  05 Kasım 2010 - 15:49

  süper olmasada güzwl

  sanene
  12 Ocak 2010 - 17:31

  aaaaaaaaaaaaaa bayıldım ne güzelmiş sanene

  hazal
  12 Ocak 2010 - 17:30

  bence güzelmiş

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir