“Sanatsız Kalan Bir Milletin Hayat Damarlarından Biri Kopmuş Demektir” Atasözünün Açıklaması

Sponsorlu Bağlantılar

Atatürk ve Sanat

“Sanatsız Kalan Bir Milletin Hayat Damarlarından Biri Kopmuş Demektir” sözü Atatürk tarafından söylenen sözlerdendir. Sanat anlayışının bir toplum için nederece önemli olabileceğini anlatmaya çalışan bir sözdür. Bu söz ile ilgili temel anlayışı ve diğer bilgileri öğrenmek için buyrun yazımıza 🙂

Atatürkün Sanat İle İlgili Sözleri ve Özdeyişleri

Sanat en genel anlamıyla, yaratıcılığın ve hayalgücünün ifadesi olarak anlaşılır.Tarih boyunca neyin sanat olarak adlandırılacağına dair fikirler sürekli değişmiş, bu geniş anlama zaman içinde değişik kısıtlamalar getirilip yeni tanımlar yaratılmıştır. Bugün sanat terimi birçok kişi tarafından çok basit ve net gözüken bir kavram gibi kullanılabildiği gibi akademik çevrelerde sanatın ne şekilde tanımlanabileceği, hatta tanımlanabilir olup olmadığı bile hararetli bir tartışma konusudur. Açık olan nokta ise sanatın insanlığın evrensel bir değeri olduğu, kısıtlı veya değişik şekillerde bile olsa her kültürde görüldüğüdür.

Sanat, insanları yaratıcılığa ve üretkenliğe teşvik eder. Ortaya çıkan sanat yapıtları bir yandan o ulusun yaratıcılığını temsil ederken; bir yandan da ulusal gurur vesilesi olurlar. Ayrıca sanat, toplumsal olayları yorumlamak için farklı bir bakış açısı sunmaktadır. Bu açı çok daha toleranslı ve özgürlükçüdür. Sanat katı kurallar tanımadığı için değişime ve gelişime hep açık olmuştur.

Sanatsız Kalan Bir Milletin Hayat Damarlarından Biri Kopmuş Demektir

Sanat, bir ülkenin yüksek uygarlık düzeyine ulaşması için, çıkması gereken merdivenin basamaklarından biridir. Bu merdivenin sonunda, ülkenin geleceği yatar. Bu sona ulaşmak için, tüm halk el ele çalışmalıdır.

Sanat, toplumdaki en önemli unsurlardandır. Sanata gereken değeri vermeyen ülkelerin sonu vahimdir. Atatürk; ‘ Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.’ Bu sözden, milletin temel yapısını sanatın oluşturduğunu anlıyoruz. Sanatsız bir millet ilerleyemez, çağa ayak uyduramaz ve böylelikle de diğer ülkelerin sömürgesi altına girmek zorunda kalır. Her devlet, toplumda iz bırakan ve unutulmayan kişiler adına heykeltıraş yaparak duygularını sanatla ortaya koyar. Ünlü besteci Beethoven, ölmeden önceki son senfonisini çok sevdiği babası adına yaparak, hissettiği duyguları açığa vurmuştur.

Atatürk, bu toplumu bize emanet ederken, vatanın gelişmesi için sanatın gerekli olduğunu birçok sözüyle anlatmıştır. Ama biz bugün çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak için sanata gerekli değeri veriyor muyuz?

Atatürk’ün Sanata ve Sanatçıya Verdiği Önem

Atatürk, sanatı seven, sanatçılara değer veren ve onları destekleyen bir devlet adamıdır. Çocukluğundan itibaren sanata ilgi duymuş ve sanatın bazı dallarıyla çok yakından ilgilenmiştir. Gençliğinde şiir ve edebiyata yakınlık duymuş, Namık Kemal’in şiirlerini okumuş ve ondan etkilenmiştir.

Atatürk’ün kaleme aldığı ve 1927 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinde okuduğu “Nutuk” adlı eseri, Atatürk’ün en büyük edebî eseridir. Yazmış olduğu “Oğuz Oğulları” adlı şiir de Atatürk’ün şiir konusundaki yeteneğini sergileyen ve her Türk’ün okuması gereken bir eserdir.

Atatürk, şiir ve edebiyat dışında müziğe de büyük bir ilgi duymuştur. Şarkı ve türküleri dinlemekten büyük bir zevk alan Atatürk, zaman zaman okunan şarkılara eşlik etmiş, oynanan halk oyunlarına katılmıştır. Bazı Rumeli türküleri, onun sesinden notalara dökülmüş ve müzik repertuarımızda yer almıştır.

Atatürk, askerî ataşe olarak Sofya’da görevli bulunduğu dönemde çok sesli müziğe ilgi duymaya başlamıştır. Klâsik müzik konserlerine ve operalara giderek bu müzik türlerini tanıma fırsatı bulmuştur. Cumhuriyetin ilânından sonra, ülkemizde bu müzik türlerinin sevilmesini ve müzik kültürümüzde yer almasını sağlamak amacıyla yapılan çalışmalara önderlik etmiştir. Ülkemizde müzik sanatının gelişmesi için bütün olanaktan kullanmıştır.

Atatürk’ün zamanında yapılmış bazı binaların güzelliği, ülkemizdeki çağdaşlaşma hareketini ifade edebilecek nitelik taşımaktadır. Ayrıca mimarî eserlerin korunmasına verdiği önem de Atatürk’ün mimarîye olan ilgisinin önemli kanıtlarındandır.

Atatürk’ün, tiyatro, bale, edebiyat, heykeltıraşlık, mimarî, resim, müzik gibi sanat dallarıyla ve sanatçılarla ilgilenmesi, onları desteklemesi Atatürk’ün sanatla çok yakın bir ilişki içinde olduğunun göstergesidir.

Atatürk,sanatla ilgili düşüncelerini,Türkiye Büyük Millet Meclisindeki  konuşmalarında, Çankaya Köşkünde sanatçılarla yaptığı sohbet ve tartışmalarda belirtmiştir. Atatürk’ün bu konuşma ve tartışmalarda dile getirdiği sanatla ilgili düşünceleri, Türk halkına ileti niteliği de taşımaktadır.

Sponsorlu Bağlantılar

Atatürk, sanatın tanımını şu sözlerle açıklamıştır: “Sanat güzelliğin ifadesidir. Bu anlatım sözle olursa şiir, ezgi ile olursa müzik, resim ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur.”

Sanatın, bir toplumun ilerlemesindeki öneminin ve vazgeçilmezliğinin bilincinde olan Atatürk, bu düşüncesini şu sözlerle ifade ediliştir: “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir,” “Bir millet sanata önem vermedikçe büyük bir felâkete mahkûmdur,” “Dünyada medenî, ileri ve gelişmiş olmak isteyen herhangi bir millet, mutlaka heykel yapacak ve heykeltıraş yetiştirecektir.” Atatürk’ün bu sözleri, sanalla ilgili temel düşüncelerini ifade etmesi bakımından önemlidir.

Atatürk’ün sanatçılarla ilgili düşüncelerini ifade ettiği sözleri ise şunlardır: “Sanatçı, toplumda uzun çalışma ve uğraşlardan sonra alnında ışığı ilk hisseden insandır.” “Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz; hatta Cumhurbaşkanı olabilirsiniz, fakat sanatkâr olamazsınız.”

“Adımız Andımızdır” adlı şarkıyı öğrenelim. Şarkıyı, sınıfımızda seslendirelim.

Büyük bir sanatsever olan Atatürk’ün gönlünde, müziğin ayrı bir yeri vardı. Bu nedenle millî kültürümüzde önemli bir yer tutan güzel sanatlar içinde müziğe ayrı bir önem vermiştir. Müziğin önemiyle ilgili düşüncelerini, şu sözleriyle ifade etmiştir: “Hayatta müzik gerekli değildir. Çünkü hayat müziktir. Müzik ile ilgisi olmayan varlıklar, insan değildirler. Eğer söz konusu olan hayat insan hayatı ise müzik mutlaka vardır. Müziksiz hayat zaten mevcut değildir: Müzik hayatın neşesi, ruhu, sevinci ve her şeyidir.”

Yapılacak inkılâpların başarıya ulaşmasına, müzik alanındaki gelişmeleri ölçü gösteren Atatürk, bu konudaki düşüncelerini şu sözleriyle ifade etmiştir: “Osmanlı müziği, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki büyük devrimleri söyleyecek güçte değildir. Bize yeni müzik gereklidir. Bu müzik, özünü halk müziğinden alan çok sesli bir müzik olacaktır.” “Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, musikide değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir.”

Atatürk’ü konu alan aşağıdaki marşı öğrenelim. Marşı, sesimizle ve çalgımızla seslendirelim.

Atatürk, müziğin önemle ve öncelikle, modern müzik (çok seslilik) kuralları içinde ele alınmasını istemiştir. Bu konuyla ilgili düşüncelerini şu sözleriyle ifade etmiştir: “Arkadaşlar, güzel sanatların hepsinde, ulus gençliğinin ne türlü ilerletilmesini istediğinizi bilirim. Bu yapılmaktadır. Ancak bunda en çabuk, en önde götürülmesi gerekli olan Türk musikisidir.”

Atatürk, Türk müziğinin evrensel müzikteki yerini bir an önce alması amacıyla yapılan çalışmalara önderlik etmiştir. Müzik eğitimi görmeleri için çok sayıda öğrenciyi Avrupa’ya göndermiştir. Ankara’da Musiki Muallim Mektebi ile İstanbul’da Sanayi-i Nefise mekteplerinin açılmasını sağlamıştır. Bu konudaki düşüncelerini de şu sözleriyle ifade etmiştir: “Ulusal ince duyguları, düşünceleri anlatan yüksek deyişleri, söyleyişleri toplamak, onları bir gün önce genel son musiki kurallarına göre işlemek gerektir. Ancak bu sayede Türk ulusal musikisi yükselebilir, evrensel musikide yerini alabilir.”

Sponsorlu Bağlantılar

Bir insan topluluğunu millet yapan en önemli nitelik, bireyler arasındaki dil, din, tarih, amaç ve kültür bırliğidir. İnsanlar bunları paylaştıkları ölçüde kendilerini içinde yaşadıkları toplumun bir parçası olarak görürler. İnsanları birbirlerine hem gönülden, hem zihinden bağlarlar. İşte ait olma duygusu dediğimiz şey böyle oluşur. Ortak kültür sayesinde bu duygu gelişir, güçlenir. Ortak kültür, bir milletin örf ve adetleri, destanları, sözlü ve yazılı edebiyatı ile sanatçının toplamı olarak ortaya çıkar. Kanımca Atatürk’ün söylediği cümle içindeki “sanat” sözcüğü, genel anlamda kullanılmıştır. Yani büyük olasılıkla kültür kavramı kastedilmektedir. Ama yine de, özellikle sanat boyutunu ele alacak olursak bir ulusun varlığını sürdürmek için ihtiyaç duyduğu en önemli besinin sanat olduğunu söyleyebiliriz.

Sanat, insanları yaratıcılığa ve üretkenliğe teşvik eder. Ortaya çıkan sanat yapıtları bir yandan o ulusun yaratıcılığını temsil ederken; bir yandan da ulusal gurur vesilesi olurlar. Ayrıca sanat, toplumsal olayları yorumlamak için farklı bir bakış açısı sunmaktadır. Bu açı çok daha toleranslı ve özgürlükçüdür. Sanat katı kurallar tanımadığı için değişime ve gelişime hep açık olmuştur. Dolayısıyla milletlerin tarih içinde geçirdikleri evrim, büyük ölçüde sanat sayesinde olmuştur. 16. yy’da yaşanan Rönesansın etkilerinin günümüze kadar uzandığını söylemeye gerek var mı?

İşte büyük Atatürk’ün sözlerinden çıkan anlam budur. Milletler sanatla, kültürle, edebiyatla beslenemezlerse yaşayamazlar. Kuruyup yok olurlar. Yani, çağlara ayak uydurmanın ve kendini geliştirmenin yolu önce sanattan geçer. Birlikte üretip, birlik içinde paylaşılan bir kültür o toplumun yaşam garantisidir.

Bu harç olmazsa gerçekten o milletin hayat damarlarından biri, belki de en önemlisi kopmuş demektir.


Sponsorlu Bağlantılar

Benzer Yazılar


(34) Yorum

  mushab
  16 Kasım 2016 - 12:50

  ohaya ödev diye upuzun haaaaaa

  misafir
  30 Kasım 2015 - 21:46

  daha 4. sinifa gidiyorum bu yazi benim icin cok uzuun bu bilgi odevim icin lazim ama bu siteyi cok seviyorum lütfen atabilecekseniz ozet gecermisiniz . benden size tasviye bu kadar uzun yazmak istemeyenler şu siteye gidebilir

  derszamani.net

  Erdereerdeedeazxfg
  25 Kasım 2015 - 19:14

  İğrençti

  şevval
  16 Kasım 2015 - 15:28

  bence güzel çok teşekkür ederim. bu site çok işime yarıyo kim açtıysa ellerine sağlık diyorum iyi günler diliyorum

  lamia
  11 Ekim 2015 - 17:42

  Çok kısa

  buse sular
  01 Aralık 2014 - 18:44

  daha kısa olsaymışş iyimşşş

  isimsiz
  05 Nisan 2014 - 13:24

  lan bu ne ben bunu yazsam ellerim kırılır

  esma
  03 Nisan 2014 - 10:20

  beğendimmmmmmmmmmmmmm

  esma
  03 Nisan 2014 - 10:09

  çok güzel ama çok uzun müzik öğretmenimiz kısaca ne annlatılmak istenmiştir?dedi mübarek proje ödevi yapıyoz ama yinede ALLAH RAZI OLSUN 😀

  kardelen
  27 Mart 2014 - 15:24

  Çok teşekkür ederim ve elletinizden öperim

  dilara
  23 Şubat 2014 - 18:22

  bu çok uzuuuuuuuuunnnnnnnnnnnnn:):):):)

  dilara
  23 Şubat 2014 - 18:21

  bu çok uzun yaaaaaaaa türkçe çalışma kitabı cevap anahtarı bu yaaaaaaa:)))))))))))))))))))

  abuzubu
  04 Kasım 2013 - 21:10

  buna karşi çıkan varsa sölesin 🙂

  eren berçin
  10 Nisan 2013 - 08:48

  güzelllllllllllllllllllll

  eren berçin
  10 Nisan 2013 - 08:47

  güzelllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

  selda
  01 Aralık 2012 - 19:57

  bence sizler çok iyisiniz ama emoş çok iyiy diyo uzatmayın yani çok güzel diyorum ve herkesi gönülden arkadaşlık olrak kutluyorum beybeler cnmlat

  emoş
  01 Aralık 2012 - 19:54

  yorumunuz çok iyi ama çok itiraz var benca uzatmadan çok iy olmu demeliyiz demi arkadaşlar cnmlar

  egemen
  29 Kasım 2012 - 18:07

  bence çok güzelll :):)

  ela
  20 Kasım 2012 - 19:41

  bence daha kısa olabilirdi çok güzel amaaa daha kısa olsaydı keşkee 🙁

  Yazgı S.Y.
  20 Kasım 2012 - 17:24

  bu atasözü değildir, Özdeyiştir 🙂

  aleyna
  18 Kasım 2012 - 13:42

  biraz daha kısa olsa daha ii olucak

  mustafa
  12 Kasım 2012 - 16:50

  ÇOK UZUN

  mustafa
  12 Kasım 2012 - 16:49

  kısa olsun 😀 🙁

  feyza
  12 Kasım 2012 - 15:10

  çok güzel giriş yappılmış allah razı olsun bu arada sanalika oynayanlar sanalikafeyza facebooktan beğenir misiniz ? LüTfEn bedava eşya veririm

  fadime
  10 Kasım 2012 - 15:56

  çoooooooooooook gözelllllllllll kısa ola iyi olurrrrr

  nilbahar
  08 Kasım 2012 - 17:13

  vermiyoruz

  cemresu
  05 Kasım 2012 - 19:25

  gerçekten çok işime yaradı size çok teşekkür ederim 100 almamı sağladı…

  Kaan
  01 Kasım 2012 - 16:43

  biraz kısa olmuş sanki

  sıla
  27 Ekim 2012 - 14:55

  öğretmen kısa bilgilenledirici yazı dedi bune yaaa böyle

  duru
  25 Ekim 2012 - 13:50

  DAHA KISA OLSUN LÜTFENNNNNNNNNNNNN:(

  su
  22 Ekim 2012 - 15:09

  çok güzel ama öbürler,de osaydı daha güzel olrdu yaaa atatürk seni çok sewiyorum askım atatürk bebegim

  rabia
  17 Ekim 2012 - 21:20

  teşekkürler

  berra akkoç
  17 Ekim 2012 - 21:05

  bu kadar yazsam parmaklarım kopar siz biz çocukları hiç düşünmezmisiniz bari daha kıosa yazsaydınız buneyaa

  selen tülin zeybek
  27 Eylül 2012 - 19:40

  daha kısaaa

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir