Bakanların İsimleri ve Bakanların Görevleri

Sponsorlu Bağlantılar

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Görevleri

 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görevleri şunlardır: a) Günün şartlarına ve teknolojinin gereklerine göre ülkenin sanayi politi- kasının belirlenmesine, sanayinin geliştirilmesine ve yönlendirilmesine ait ted- birlerin hazırlanmasına yardımcı olmak, kalkınma plan ve programlarında yer alan ilke ve hedeflere uygun şekilde tespit, tanzim ve idare etmek, bu konularda il- g…

Millî Savunma Bakanlığı ( MSB ); Millî Savunma görevlerinin siyasî, hukukî, sosyal, malî ve bütçe hizmetlerini; Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan Silâhlı Kuvvetlerin savunma politikası ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilen ilke, öncelik ve ana programlar çerçevesinde; – Barışta ve savaşta asker alma, – Silâh, araç, gereç, lojistik ve ihtiyaç madd….

Maliye Bakanlığının görevleri şunlardır: a) Maliye politikasının hazırlanmasına yardımcı olmak, maliye politikasını uygulamak, b) Devletin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini yapmak, c) Harcama politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması ile Devlet bütçesinin hazırlanması, uygulanması, uygulamanın takibi ve yönlendirilmesine ilişkin hizmetleri yür…

Dışişleri Bakanlığı’nın Görevleri

Dışişleri Bakanlığının görevleri şunlardır: a) Hükümetçe tayin ve tespit edilecek esaslara göre dış politikayı uygula- mak ve Türkiye Cumhuriyetinin yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek. b) Türkiye Cumhuriyetinin dış politikasının tespiti için hazırlık çalışmala- rı yapmak ve tekliflerde bulunmak,tespit edilecek dış politik…

Kültür ve Turizm Bakanlığının görevleri şunlardır: a) Millî, manevî, tarihî, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek ve bu suretle millî bütünlüğün güçlenmesine ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak, b) Kültür ve turizm konuları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendi…

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görevleri; Milli Savunma Bakanlığının inşaat milli ve Nato alt yapı hizmetleri ile Ulaştırma Bakanlığına bağlı genel müdürlüklere kanunlarla yapım yetkisi verilmiş olan özel ihtisas işleri hariç şunlardır: a ) Kamu yapıları ve tesislerinin inşaat ve esaslı onarım işlerini yapmak veya yaptırmak, b ) Bağlı kuruluşlar …

Sağlık Bakanlığının görevleri şunlardır: a) Herkesin hayatını bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan tam iyilik hali içinde sürdürmesini sağlamak için fert ve toplum sağlığını korumak ve bu amaçla ülkeyi kapsayan plan ve programlar yapmak, uygulamak ve uygulatmak, her türlü tedbiri almak, gerekli teşkilatı kurmak ve kurdurmak, b) Bulaşıcı, salgın ve sosyal hastalıklar…

Çevre ve Orman Bakanlığı’nın Görevleri

Sponsorlu Bağlantılar

Çevre ve Orman Bakanlığının görevleri şunlardır: a) Çevrenin korunması, kirliliğinin önlenmesi ve iyileştirilmesi için prensip ve politikalar tespit etmek, programlar hazırlamak; bu çerçevede, araştırmalar ve projeler yapmak, yaptırmak, bunların uygulama esaslarını tespit etmek, uygulanmasını sağlayacak tedbirleri almak. b) Çevrenin korunması ve kirliliğinin önlenme…

Millî Eğitim Bakanlığı’nın görevleri şunlardır: a) Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk millîyetçiliğine bağlı, Türk milletinin millî, ahlakî, manevî, tarihî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki tem…

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının görevleri şunlardır: a) Kalkınma plan ve programları doğrultusunda, kırsal bölgelerin kalkındı- rılması, tarım, hayvancılık ve su ürünlerinin geliştirilmesi için politikaların tespitine yardımcı olmak ve bunlardan görev alanına girenleri uygulamak, tarım kesimi ve kırsal bölgelerin topyekün geliştirilmesi için altyapı tesi…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Görevleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görevleri şunlardır: a) Çalışma hayatını düzenleyici, işçi – işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak, b) Çalışma hayatındaki mevcut ve muhtemel meseleleri ve çözüm yollarını araştırmak, c) Ekonominin gerektirdiği insangücünü sağlamak için gerekli …

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görevleri şunlardır: a) Ülkenin enerji ve tabii kaynaklara olan kısa ve uzun vadeli ihtiyacını belirlemek, temini için gerekli politikaların tespitine yardımcı olmak, planlamalarını yapmak, b) Enerji ve tabii kaynakların ülke yararına, teknik icaplara ve ekonomik gelişmelere uygun olarak araştırılması, işletilmesi, geliştirilmesi,…

Sponsorlu Bağlantılar

Benzer Yazılar


(46) Yorum

  yavuz
  23 Nisan 2015 - 12:15

  bakanlıklar 20 tane burada az vermişş.

  masal
  21 Mayıs 2014 - 22:08

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı – İstihdam, çalışma hayatının düzenlenmesi ve sosyal güvenlik hizmetlerini yerine getirmek üzere kurulmuştur.

  Çevre ve Orman Bakanlığı – Birimler, mevzuat, müdürlükler.

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı – Tarihçe, bakanlığa bağlı kuruluşlar, özelleştirme ile ilgili bilgiler, doğal gaz çalışmaları, genel enerji durumu.

  Kültür Bakanlığı – Bakanlık ile ilgili genel bilgiler, Devlet Opera ve Baleleri, Devlet Tiyatroları, İl il Türkiye, ülkemizin sanatsal geçmişi.

  Milli Eğitim Bakanlığı – Genel duyurular ve bakanlık ile ilgili bilgiler.

  Milli Savunma Bakanlığı – Bakanlık ile ilgili bilgiler, ihale duyuruları, yasaklı firmalar listeleri, AQAP kalite belgesi alan şirketlerin listesi ve başvuru ile ilgili bilgiler.

  Sağlık Bakanlığı – Sağlık bilgileri, istatistikler, ilaç fiyatları, ihaleler.

  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı – Bakanlık birimleri ve hizmetleri, duyurular, Türkiye ile ilgili ekonomik göstergeler.

  Tarım ve Köy işleri Bakanlığı – Haberler, tarım bilgileri, istatistikler, projeler, araştırmalar, yayınlar, ve de mevzuat.

  T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı – Organizasyon Şeması, bağlı kuruluşlar ve ilgili kuruluşlar hakkında bilgiler.

  Turizm Bakanlığı – Bakanlık ile ilgili bilgiler ve adresler, Türkiye ve Dünya fuar takvimleri, Türkiye’de turizm ile ilgili bilgiler, il ve konaklama rehberleri.

  Ulaştırma Bakanlığı – Bağlı birimler ve kuruluşlar, Devlet Demiryolları, Hava Meydanları İşletmesi, PTT, Türk Telekom, çeşitli duyurular.

  Adalet Bakanlığı – Bakanlığın görevleri, istatistikler, hukuk programları, genelgeler, birimler.

  Adli Sicil – T.C. Adalet Bakanlığı, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü Sayfaları; suçlar ve sicil konusunda istatiksel bilgileri bulabilirsiniz.

  Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğü – Cezaevleri ile ilgili faaliyetler, haberler, istatistikler ve genelgeler, müdürlüğün birimleri.

  Başbakanlık – Bakanlar Kurulu listesi, Başbakanlık görev dağılımı, basın toplantıları ile ilgili bilgiler, mevzuat, teşkilat, genelge ve kanunlar.

  Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı – Aile eğitimi ve madde bağımlılığı hakkında bilgi alabilirsiniz.

  Atatürk Araştırma Merkezi – Atatürk’ün kişiliğini, ilkelerini, Atatürkçü düşünceyi, Atatürk inkılaplarını aydınlatacak, değerlendirecek bilimsel araştırmalar yapan kurumun organizasyon yapısı kütüphanesi ve araştırmaları hakkında bilgi alabilirsiniz.

  Avrupa Birliği İletişim Platformu (euturkey) – Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’nce hazırlanan sitede Avrupa Birliği ile ilgili detaylı bilgiler, Türkiye – AB ilişkileri, ulusal program, AB takvimi ve TAIEX hakkında bilgiler ve güncel haberler bulabilir, forumda fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

  Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü – Türkiye’deki basın ve yayın kuruluşları üzerine bilgi, dış basında Türkiye haberleri, basın özetleri.

  Başbakanlık Yönetim Bilişim Sistemi Merkezi – Kamuya erişim bilgileri, çeşitli devlet veritabanları, ulusal bilgi sistemi ile ilgili bilgiler, sakıncalı siteler listesi.

  Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü – Kurumun ürettiği hatıra para ve madalyonlar, tedavüldeki paralar, paranın tarihçesi, mağaza, müze ve web sergisi.

  Denizcilik Müsteşarlığı – Denizcilikle ilgili kanun, yönetmelik ve tüzükler, kurum ve limanlarımız hakkında bilgiler yer alıyor.

  Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü – Kurum hakkında genel bilgiler, daire başkanlıkları, yayınlar, arşiv araştırma izni hakkında bilgiler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi arşivleri ve fotoğraf galerisi.

  Devlet Planlama Teşkilatı – Ekonomik göstergeler, çeşitli ekonomik ve sosyal çalışmalar ile ilgili araştırma raporları ve haberler.

  Dış Ticaret Müsteşarlığı – Dış ticaret mevzuatı, duyurular, Türk İhracatçılar Rehberi ve ilgili linkler.

  Diyanet İşleri Başkanlığı – İslâm dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek amacıyla kurulmuş olan kurumun sayfasında dini bilgiler ve kurum çalışmaları hakkında bilgiler bulunuyor.

  Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi – GAP projesi üzerine bilgiler, gelişmeler, duyurular, haritalar, fotoğraflar ve sıkça sorulan sorular. Ayrıca kuruluş hakkında da bilgiler bulunmakta.

  Hazine Müsteşarlığı – Hazine ile ilgili istatistikler, araştırma raporları ve makaleler. Enflasyonla mücadele programı, IMF ve Dünya Bankası çalışmaları üzerine bilgiler.

  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı – 1985 – 2002 yılları arası yapılan uygulamalar, özelleşecek kuruluşlar, özelleştirme programı ve Özel Sosyal Destek Projesi hakkında bilgi ve haberler.

  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu – Kurumun çocuklarla, yaşlılarla, özürlülerle, ailelerle ve doğal afetlerle ilgili hizmetleri ve projeleri, ilgili mevzuat, uluslararası sosyal hizmetler ve gönüllü faaliyetleri.

  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu – Burs duyuruları, Sosyal Riski Azaltma Projesi hakkında bilgiler.

  Toplu Konut İdaresi Başkanlığı – Fon uygulamaları ve Dünya Bankası projeleri hakkında bilgiler, değerlendirmeler, yayınlar, tebliğler, duyurular.

  Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) – Türkiye’yle tarihi ve kültürel bağları bulunan Orta Asya, Kafkasya, Karadeniz ve Balkan Ülkeleri’ne kalkınmalarında destek vermeyi amaçlayan kurumun projeleri, duyuruları, yayınları.

  Emniyet Genel Müdürlüğü – Genel Müdürlüğü’nün tarihçesi, görev alanları, gerekli bilgiler ve kişisel haklar.

  İçişleri Bakanlığı – Bakanlık ile ilgili bilgiler, mevzuat, tarihçe, teşkilat, haberler.

  İçişleri Bakanlığı Strateji Merkezi Başkanlığı – Birim hakkında bilgiler, araştırma ve yayınlar.

  Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı – İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan Başkanlık, narkotik, kara para ve diğer mali suçlar, organize suç ve silah alanlarında etkinlik göstermektedir.

  MİGM – Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü.

  Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü – T.C. Kimlik numarası sorgulama hizmeti veren resmi site.

  Sivil Savunma Genel Müdürlüğü – Sivil savunma önlemleri hakkında bilgiler, ilkyardım bilgileri, yangından korunma, sığınaklar, arama ve kurtarma birimleri.

  Gelirler Genel Müdürlüğü – Maliye Bakanlığına bağlı olan Müdürlüğün sitesinde, vergilerle ilgili bilgiler ve duyurular yer almaktadır.

  Maliye Bakanlığı – Bakanlık teşkilatı, bakanlığa bağlı çeşitli başkanlıklarla ilgili bilgiler.

  esra akymaz
  12 Mayıs 2014 - 17:53

  çok güzel bir site fakat bilgiler biraz daha kısa olsaydı daha iyi olurdıu

  özlem
  10 Mayıs 2014 - 13:50

  sonları boşluk muş …

  Ahmet
  07 Nisan 2014 - 16:38

  çok iyi ve bilgili bir site

  cemre
  26 Mart 2014 - 18:50

  harika ödeviöm wgnmö

  yok
  23 Mart 2014 - 15:47

  Ben isimlerini verdiklerin izin hepsinin görevlerini istiyorum

  senem
  30 Mart 2013 - 16:06

  ohh sonunda buldum kısa bişey saollun..:):):):):)

  zozan
  10 Mayıs 2012 - 18:01

  valla ne diyeyim işleri çok zormuş

  berivan
  10 Mayıs 2012 - 17:59

  bunlara iyi işler söylüyorum çünkü işleri çok zor yaaaaaaaaaaa

  berivan
  10 Mayıs 2012 - 17:57

  kısası yokmu yaaa çok lazım

  ezgi tuncer
  10 Mayıs 2012 - 15:02

  aaaaayyynnneenn eminmisinizzzzzzz???*?***?***?*******?

  büşra
  03 Mayıs 2012 - 17:55

  hepsinin yazılı olduğuna eminmisiniz

  öykü
  02 Mayıs 2012 - 15:42

  özir dilerim bişi diycem siz malmısınız ya körmüsünüz orda armaya yp diyoo ordan istedigini bullllllllllllll

  öykü
  02 Mayıs 2012 - 15:27

  ya çok ama çok tşk ödevim bana çok yardımcı olacak

  cevdet
  29 Nisan 2012 - 13:19

  bu cok uzun ama güzel birşey

  naciye
  25 Nisan 2012 - 21:04

  çooooook güzellllll

  tolga
  25 Nisan 2012 - 20:07

  çok güzelll

  abdullah
  24 Nisan 2012 - 18:50

  harika bi sayfa

  afacan
  24 Nisan 2012 - 14:07

  hesapta hepiniz kahramansınız

  aliş1997
  20 Nisan 2012 - 19:34

  hepsi çok az biraz çoğatın 😀

  çelen
  17 Nisan 2012 - 21:52

  bence bana hepsi işime yaradı 12 tane olsa bile 12 tanesinide yazdım işime yaradı

  ümmühan
  10 Nisan 2012 - 17:54

  ya spor bakanlığının görevlerini kısaca istiyorum lütfen yarına ödev ne olur 🙁

  beyza
  10 Nisan 2012 - 15:47

  çok güzel..

  ceren
  01 Nisan 2012 - 19:39

  devimi yapım ama son klimeler tam yazılmamış offff

  naziş
  04 Ekim 2011 - 11:04

  ben de tam öğrenmek istiyorum ama eksik nasıl olcak bilmem

  esra
  29 Mayıs 2011 - 12:36

  işleri gerçekten zor bu bakanların

  asdsa
  26 Mayıs 2011 - 21:32

  daha cook war bune bee ama yıne gusel

  melisa
  24 Mayıs 2011 - 15:20

  bnce güzel ve işime yaradı ama bakanlar 15 tane değilmiyidi burda neden az.

  ezgi
  16 Mayıs 2011 - 18:53

  aleynaa onuraa katılorumm

  ezgi
  16 Mayıs 2011 - 18:52

  coq iyi bi site her istediğimi buldummm

  meltem
  12 Mayıs 2011 - 18:31

  çok güsell işime çok yaradıı

  marziye
  10 Mayıs 2011 - 17:58

  bakanlar 15 bunlar 12 tane yaaa

  ecem
  05 Mayıs 2011 - 21:51

  brova da bakanlar 20 tane burada 12 tane vermiş

  aleyna
  05 Mayıs 2011 - 16:15

  kimse yokmu bunu bilen yoksa söylesin varsa war dsn

  asi
  04 Mayıs 2011 - 20:21

  ben sizin hiç bir yararınıza dokunmadım ben isimlerini arıom siz bize görevlerini gösteriyosunuz

  ceren
  02 Mayıs 2011 - 21:57

  dediklerinizin hepsi yazıyo burası çok iyi ben ödevimi burda yaptım

  Aylin YILDIZ
  02 Mayıs 2011 - 21:17

  hiç yararınız olmadı 5. sınıf sos.çal.kitabındaki 94 95 96 97 yararıma dokunmadı

  kübra
  30 Nisan 2011 - 13:40

  😛 :P.GÖREVLERİ TMM AMA İSİMLER NERDE

  kübra
  30 Nisan 2011 - 13:39

  isimleri neler? yazmıo.çirkinmiş:P

  SEMRAMAZAK AZAKLI
  21 Kasım 2010 - 16:14

  bakanlarımızın isimlerini ögrenmek istyrm

  onur
  10 Kasım 2010 - 20:00

  bakanlar.com da aleyna

  onur
  10 Kasım 2010 - 19:40

  çok güzel

  aleyna
  30 Mayıs 2010 - 10:44

  devlet bakanlığının görevleri neler yha hiç çıkmıo bilen biri lütfen bana bi sölesin

  sahin
  26 Mayıs 2010 - 22:46

  bakanlıkların isimleri

  hilal
  03 Mayıs 2010 - 21:18

  Allah hepsinin yardımcısı olsun.Herşey için teşekkürler RECEP TAYİP ERDOĞAN VE BAKALAR :H

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir