Ağaç Türleri Nelerdir?

Sponsorlu Bağlantılar

Ağaç Nedir? Tanımı

Ağaçlar çok yıllık odunsu bitkiler olarak tanımlanırlar. Yeryüzünde yer alan çok sayıda ağaç türü vardır bu nedenle burada sadece Tirkiye topraklarında yetişen ağaçları ve haklarında kısa bilgileri vereceğiz. Ağaçlara sadece bitki gözüyle bakmak yanlış değerlendirmelere yol açar,ağaçlarda tıpkı insanlar ve hayvanlar gibi canlıdırla ama hareket etme gibi bir yetenekleri yoktur. Ancak yaşam zincirinde çok önemli bir yerleri vardır o da havadan karbondioksiti alıp yerine oksijen salmaları gibi.

Ağaç Resimleri – Ağaç Fotoğrafları

ağaç, bitki

Türkiye’deki Ağaç Türleri

Boyu en az 5 metre, çapı da 10 cm’den aşağı olmayan, dal sürgün ve yapraklarının oluşturduğu tepe tacını tek bir gövde üzerinde taşıyan, her yıl çap artımı yaparak kalınlaşan, sürgün vererek boylanan, hücrelerinin büyük bölümü odunlaşmış olan, uzun ömürlü bitkilere AĞAÇ denir…

Bir ağaç; temel olarak kök, gövde, dal ve yaprak olmak üzere 4 ana organdan oluşur. Bu organların biçim, boyut, yoğunluk, hacim, ağırlık, boy, çap, yıllık artım gibi özellikleri ağacı biçimlendiren temel özelliklerdir…

Bir ağacın yaşayıp gelişebilmesi için; ışık, sıcaklık, CO2, O2, su ve mineral madde gereklidir.

Ağaçların; topraktan su ve mineral maddelerini, havadan ise karbondioksiti almak, güneş enerjisini kullanarak organik madde üretmek, havaya oksijen vermek, canlılara besin ve barınak sağlamak gibi çok önemli işlevleri vardır. Ağaçlar bu işlevleri yerine getirirken çevrelerindeki canlı ve cansız tüm varlıklarla karşılıklı olarak birebir ilişki ve etkileşim halindedirler. Bu yüzden ağaçlar içinde bulundukları ekosistemler için vazgeçilmez elemanlardırlar. Ağaçların yok olması; yaşama ortamının bozulması ve iklimin olumsuz yönde etkilenmesi ve devamında yaşam zincirinin kopması, en sonunda da tüm yaşamın yok olması anlamına gelir…

Ağaçlar ışık, yer, su ve mineral maddeler yüzünden birbirleriyle amansız bir rekabet içerisine girerler. Bu rekabette baskın çıkabilmek ve dolayısıyla hayatta kalabilmek için tepe ve köklerini hızla geliştirmeye çalışır, gölgeye dayanıklı yaprak üretir, işlevini kaybeden organlarını (yaprak – dal – kök) terkeder, rakiplerini gölgeleyerek altetmeye çalışırlar. Bazı ağaç türleri (ceviz, meşe, huş, dişbudak, ıhlamur gibi..) kök ve yapraklarından salgıladıkları sıvı ve gazlarla komşu bitkilere zarar bile verebilirler…

Sarıçam Ağacı

Sarıçam Kuzey Anadolu’nun yüksek dağlık kesimlerinde saf yada karışık ormanlar kurmakla birlikte küçük adacıklar halinde iç ve güney bölgelerimize kadar ulaşır.Ülkemizde bulunan sarıçam ormanlarının kapladığı alan 757.426 Hektardır.

Adını levhalar halinde ayrılan gövde kabuğunun tilki sarısı renginden alır. Narin gövdeli sivri tepeli ve ince dallı bir ağaçtır. Yetişkin bireylerinin boyu 40 metreyi aşar. kendine özgü kabuk renginin dışında ince yapraklarının kısalığı ve mavimsi yeşil rengi ilk bakışta diğer çam türlerinden ayırt edilecek özellikleridir.

Kayın Ağacı

Daha çok kuzey bölgelerimizde doğal yayılış göstermekle birlikte kayın ağacı güneydeki Amanoslar’da da yayılış gösterir. Saf yada göknar ladin çam ve meşelerle karışık geniş ormanlar kurar. Ülkemizde713.842 Ha. koru ve 1.555 Ha. baltalık kayın ormanı bulunmaktadır. 40 m. boya ulaşabilen kayınların düzgün ve silindirik gövdeleri vardır. 6-9 cm uzunluktaki dalgalı kenarlı elips şeklindeki yapraklarının sonbahardaki kırmızı rengi çok etkileyicidir. Yağlı meyveleri doğada yaban hayvanları için önemli bir besin kaynağıdır.

Türkiye’de doğal olarak yetişen türleri; Doğu Kayını (Fagus orientalis) Avrupa Kayını (Fagus silvatica)

Karaçam Ağacı

Bütün kıyı bölgelerimizin dağlık kesimlerinde saf ya da karışık ormanlar kurar hatta stebe kadar sokulur.Ülkemizde 2.527.685 hektar saf karaçam ormanı bulunmaktadır. Gövdesinin ve dallarının kalınlığı gri ve derin çatlaklı kabuğu iğne yapraklarının koyu yeşil rengi ile diğer çam türlerinden ayrılır.30-35 m’ye kadar boylanabilir.

Doğal olarak yetişen dört alt türü; Anadolu karaçamı (P.nigra var. Pallisiana Y) Ehrami karaçam (P.nigra var. Pyramidata E.T) Ebe çamı (P.nigra var seneriana E.T) ve büyük kozalaklı karaçam (P.nigra var. Yaltıriana E.T) dır.

Sedir Ağacı

Batı Orta ve Doğu Toroslarda doğal olarak bulunur kuzeyde Erbaa ve Niksar yörelerinde küçük ve izole bir yayılış gösterir. Dört sedir türünden biri olan Toros sedirinin dünya üzerindeki en geniş doğal ormanları Türkiye’dedir. Ülkemizde 109.440 hektar Sedir ormanı bulunmaktadır. 40 m’ye kadar boylanabilir.Gençlikte piramide benzer bir forma sahip olan ağacın tepesi zamanla bozulur ve yayvanlaşır. İğne yaprakları kısa sivri batıcı ve kısa sürgün denilen tutam üzerinde birçoğu biraradadır.

Sponsorlu Bağlantılar

Fıçı ya da yumurta biçimindeki kozalakları olgunlaşınca pulları göknarlarda olduğu gibi dağılır ve eksenleri sürgün üzerinde kalır (Y).

Kızılçam Ağacı

Dünyadaki en geniş yayılışı Türkiye’dedir. Esas olarak Akdeniz ve Ege Bölgelerinde geniş ormanlar kurmakla birlikte Batı ve Orta Karadeniz Bölgesi’nde de lokal yayılış gösterir. Ülkemizde 3.729.866 hektar saf Kızılçam ormanı bulunmaktadır. Deniz seviyesinden 1000-2000 m yüksekliğe kadar ulaşan Kızılçam ışığı seven hızlı büyüyen bir çam türüdür. 20 m’ye kadar boylanabilir.Kalın ve genellikle koyu kızıl renkteki genç sürgünlerinden dolayı bu adı alır.

Genel görünüş olarak yine güney bölgelerimizde yetişen Halep çamına (P.halepensis N) benzer (Y).

Göknar Ağacı

40m’ye kadar boylanabilen göknarlar kendine özgü formu gövde kabuğu iğne yaprakları ve hatta kokusu ile Çamgiller familyasının diğer türlerinden ayırt edilebilir. Yapraklarının alt yüzeyinde beyaz çizgiler vardır.Kozalaklar sonbaharda olgunlaşınca pulları dökülür. Ülkemizde 213.652 hektar saf göknar ormanı bulunmaktadır.

Dünya üzerindeki 40 türünden dördü;

Doğu Karadeniz göknarı (A. Nordmanniana Y)

Batı Karadeniz göknarı (A.bornmuelleriana EY)

Kazdağı göknarı (A.equi-trojani EN)

Toros göknarı (A.cilicica EY)

Ülkemizde doğal yayılış gösterir.

Ladin Ağacı

Kuzey yarıkürenin ılıman ve soğuk bölgelerinde yayılış gösteren ladinin 40 değişik türü ve bu türlere ait varyete ve formları vardır. Uzaktan bakıldığında göknara benzese de piramide benzer tepesi ve sarkık dalları ile ondan ayırt edilebilir. Boyu 40-50 m’ye kadar ulaşabilir. İğne yaprakları kısa sivri uçlu ve kesitli dört köşedir. Olgunlaşmış kozalağının pulları dağılmaz.

Ülkemizde Doğu Karadeniz dağlarının denize bakan yüksek kesimlerinde saf ya da karışık ormanlar kuran türü Doğu ladinidir (P. Orientalis Y). Ülkemizde 146.300 hektar saf Ladin ormanı bulunmaktadır.

Fıstıkçamı

Tipik bir Akdeniz ağacı olan fıstıkçamı özellikle Batı ve Güney Anadolu’da ormanlar kurar. Ülkemizde 46.490 hektar saf fıstıkçamı ormanı bulunmaktadır.Olgun bireyleri 15-20 m boyundadır.

Gençlikte yuvarlak yaşlılıkta şemsiye gibi tepesiyle diğer çamlardan ilk bakışta ayırt edilebilir. Tohumları oldukça büyüktür. Halk arasında “çam fıstığı” diye adlandırılan tohumları Batı Anadolu yöresindeki köylüler için önemli bir gelir kaynağıdır.

Ardıç Ağacı

Sürüngen çalılardan büyük ağaçlara kadar çok çeşitli türleri olan ardıç hemen hemen bütün bölgelerimiz yüksek dağlık kesimlerinde doğal yayılış gösterir. Bazıları servi gibi pul yapraklara bazıları da batıcı iğne yapraklara sahiptir.

Ülkemizde 1.100.492 hektar saf ardıç ormanı bulunmakta ve önemli doğal türleri;

Katran ardıcı (J. Oxycedrus Y)

Adi ardıç (J. Communis N)

Finike ardıcı (J.phoenicia N)

Kokulu ardıç (J.foetidissima Y)

Sabin ardıcı (J. Sabina N)

Boylu ardıç (J. Excelsa Y) dır.

Porsuk Ağacı

Avrupa Akdeniz ülkeleri ve Kafkasya’da yayılış gösteren porsuk ağacı ülkemizde ülkemizde kuzeyden güneye birçok yörede görülür. Kendi başına büyük ormanlar kurmaz. Kayın göknar ladin ormanlarında tek tek veya küçük gruplar halinde bulunur. Bazen küçük bir çalı bazen sık dallı yuvarlak tepeli bir ağaç formunda görülür.

Esnek odunu eski çağlarda yay yapımında kullanılmıştır. Yaprak ve genç sürgünlerinde “taksol” adlı zehirli bir alkoloid vardır. Buna karşın tohumunun kırmızı renkli kapçığı zehirsizdir ve yenir.

Servi Ağacı

Dünya üzerindeki nadir doğal ormanlarının bir bölümü de ülkemizin güneyindedir. Fıstık çamı ile birlikte Akdeniz’in doğal peyzajını karakterize eder.

Türkülere konu olmuş inceliği uzun boyu (30-35 m) ve koyu yeşil yaprak dokusu ile uzaklardan dikkati çeker. Ülkemizde 599 hektar saf servi ormanı bulunmaktadır. Küçük bir futbol topuna benzeyen kozalakları ve birbiri örtecek şekilde üst üste yerleşmiş pul yaprakları ile diğer iğne yapraklılardan farklıdır. Türkiye’de doğal olarak yetişen alt türü Dallı servidir. (C.sempervirens var. Horizontalis N).

Meşe Ağacı

Ülkemizin hemen her bölgesinde türlerine bağlı olarak yayılış gösterir. 25m boya ve 2m çapa erişebilen geniş tepeli ağaçlardan 3-5 m boya sahip çalılara kadar değişen türleri vardır. Yaprakları da formları gibi değişkenlik gösterebilir loplu dişli ya da düz kenarlıdır. Ülkemizde 747.856 hektar koru ve 4.984.149 hektar baltalık meşe ormanı bulunmaktadır.

“Palamut” adı verilen silindirik meyveleri bir kadeh içinde yer alır. Odunlarının anatomik özelliklerine göre kırmızı meşeler ak meşeler ve herdem yeşil meşeler olmak üzere üçe ayrılan meşelerin 18 türü bulunmaktadır.

Bunlardan önemli olanları;

Saplı meşe (Q robur Y)

Sapsız meşe (Q petraea Y)

Saçlı meşesi (Q cerris Y)

Kasnak meşesi (Q vulcanica ET)

Pırnal meşesidir (Q ilex N).

Gürgen Ağacı

Trakya Ege Marmara Bölgesi Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde yayılış gösterir. Genellikle kuzey ve güney kıyı bölgelerimizin karışık ormanlarında bulunur. Ülkemizde 7.170 hektar koru 1.031 hektar baltalık gürgen ormanı bulunmaktadır. Girintili grimsi kabuklu gövdelere sahip ağaç ya da ağaçcıklardır. Yumurta biçimindeki yapraklarının kenarları dişlidir. Yaklaşık 1 cm uzunluğunda sivri uçlu ve sert kabuklu meyveleri yaprağı andıran üç toplu bir meyve örtüsüyle kaplıdır.

Türkiye’de iki türü doğal olarak bulunmaktadır;

Adi gürgen (C. Betulus Y) 20 m’ye kadar ulaşabilir.

Doğu gürgeni (C. Orientalis Y) ise 5-6 m boya sahip bir ağaçcıktır

Kızılağaç

Trakya Marmara çevresi Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz’de saf ve karışık olarak yayılış gösteren kızılağaç boyu 20 m’yi aşabilen esmer kabuklu seyrek dallı bir ağaçtır. Daha çok serin bölgelerde ve nemli dere yataklarının bulunduğu yerlerde görülür. Ülkemizde 66.357 hektar koru 297 hektar baltalık kızılağaç ormanı bulunmaktadır. Uzunluğu 4-9 cm genişliği 3-7 cm arasında değişen ters yumurta biçimli ve testere dişli yaprakları vardır. Köklerinde bulunan havanın serbest azotunu bağlayan yumrular nedeniyle toprakları azotça zenginleştirir.

Türkiye’de geniş bir dağılım gösteren adi kızılağacın başlıca alt türleri;

Doğu kızılağacı (A. Glutinosa var. Oriantalis Y)

Sakallı kızılağaçtır (A. Glutinosa var. Barbata Y).

Akçaağaç Ağacı

Adını açık renkli odunundan alan akçaağaçların Türkiye’de 9 türü yetişir. Kanatlı meyveleri kelebeğe benzediği için bazı bölgelerde “kelebek ağaçları” olarak da anılmaktadır. Yaşlı bireylerinin boyları türüne göre 10-30 m arasında değişebilir. Yaprak şekilleri de türüne göre değişiklik gösterir ve genellikle lopludur. Sarımsı yeşil renkteki çiçekleri salkım halindedir.

Türkiye’de yetişen bazı türleri;

Çınar yapraklı akçaağaç (A. Platanoides Y)

Ova akçaağacı (A. Campestre Y)

Tatar akçaağacı (A. Tatarcium Y)

Fransız akçaağacıdır (A.monspessulanum N).

Dişbudak Ağacı

Trakya Doğu ve Batı Karadeniz Bölgesi Marmara ve Ege Bölgesi’nde yayılış gösterir. Türüne göre maksimum boyu 10-30 m arasında değişebilen dolgun ve düzgün gövdeli yuvarlak tepeli ağaçlardır. Ülkemizde 4.690 hektar koru 743 hektar baltalık dişbudak ormanı bulunmaktadır. Genellikle sulak ya da derin toprağa sahip yerlerde bulunur. Olgun bireyleri gri kabuklu ve derin çatlaklıdır. Genellikle elips ve kenarları ince dişli olan yaprakları bir sap üzerinde birarada bulunur. Beyaz çiçekleri salkım meyveleri de dar ve uzun şerit şeklindedir.

Türkiye’de doğal olarak yetişen üç türü ;

Adi dişbudak (F. Excelsior Y)

Sivri meyveli dişbudak (F. Angustifola Y)

Çiçekli dişbudaktır. (F. Ornus Y).

Huş Ağacı

Anadolu’nun kuzeydoğusundaki yüksek kesimlerde tek başına ya da başka ağaçlarla karışık olarak bulunan huşlar 10-20 m’ye kadar boylanabilen çeşitli türlere sahip soğuğa dayanıklı ağaçlardır. Ülkemizde 263 ha. Saf huş ormanı bulunmaktadır. Dalları ağaç yaşlandıkça sarkık bir görünüm alır. Beyaz renkli gövde kabuğu en karakteristik özelliklerindendir. Yumurta ya da üçgen biçimindeki yaprakları genellikle sivri uçlu ve kenarları dişlidir.

Türkiye’de doğal olarak yetişen türleri;

Adi huş (B.pendula N).

Kızılağaç yapraklı huş (B.medwediewiiN).

Kafkas tüylü huş (B.litwinowii N).

Ihlamur Ağacı

Marmara Batı Karadeniz Orta Toroslar ve Kuzey Anadolu’da yayılış gösterir. Özellikle kuzey ve batı bölgelerimizdeki ormanlarda rastlanan sık dallı geniş tepeli ağaçlardır. Boyları 20-30 m’ye kadar ulaşabilir. Büyüklüğü 5-10 cm arasında değişen yaprakları genellikle yürek şeklinde ve çarpık kenarları dişli ve uzun saplıdır. Sarkık çiçek demetleri sarımsı bir renge ve karakteristik bir kokuya sahiptir. Çok geç açan bu çiçekler (Haziran-Temmuz) kurutularak çay gibi içilir.

Türkiye’de yetişen türleri;

Gümüş ıhlamur (T.tomentosa Y).

Büyük yapraklı ıhlamur (T.platyphyllos N).

Kafkas ıhlamurudur (T.rubra Y).

Sığla Ağacı

Dünya üzerindeki tek doğal yayılış alanı Türkiye’nin güneybatısı ile Rodos adasıdır. Saf ya da başka ağaçlarla karışık ormanlar kurar. Ülkemizde 1.348 hektar saf sığla ormanı bulunmaktadır. Ortalama 15-20 m’ye kadar boylanabilen sığla kalın dallı ve geniş tepeli bir ağaçtır. İlk bakışta çınarı andırır. Yaşlandıkça kabuğu koyulaşır ve derin çatlaklı bir görünüm alır. Dallara uzun saplarla bağlanan yaprakları genellikle beş lopludur. Gövdesinden çıkarılan balzam kozmetik ve eczacılıkta kullanılır.

Kavak Ağacı

Türkiye’nin hemen her bölgesinde yayılış gösterir. Türüne göre form büyüklük ve yaprak şekli bakımından farklılıklar gösterir. Yaygın bir şekilde yetiştirilen servi kavağı neredeyse gövdeye paralel uzanan dallarıyla sütunsu bir görünüme sahiptir. Türkiye’de bulunan doğal türleri genellikle geniş tepelidir. Yaprakları düz ya da dişli üçgen oval ya da kalp biçimlidir.

Sponsorlu Bağlantılar

Doğal yayılış gösteren türleri;

Karakavak (P.nigra Y)

Akkavak (P.alba Y)

Titrek kavak (P.tremula Y)

Fırat kavağıdır (P.euphratica N).

Bütün Ağaç Cinsleri

 1. Abies, Göknar
 2. Acacia, Akasya
 3. Acer, Akçaağaç
 4. Actinostrobus, Servi çamı
 5. Athrotaxis, Tazmanya sediri
 6. Aesculus, At kestanesi
 7. Agathis
 8. Ailanthus, Kokarağaç
 9. Albizia, Gülibrişim
 10. Alnus, Kızılağaç
 11. Amentotaxus
 12. Araucaria, Arokarya
 13. Arbutus, Koca yemiş
 14. Aucuba, Akuba
 15. Austrocedrus, Şili sediri
 16. Berberis, Kadıntuzluğu
 17. Betula, Huş
 18. Biota Doğu mazısı
 19. Broussonetia, Kağıt dutu
 20. Buxus, Şimşir
 21. Calocedrus, Su sediri
 22. Camellia
 23. Carpinus, Gürgen
 24. Carya
 25. Castanopsis
 26. Catalpa, Katalpa
 27. Cathaya
 28. Cephalotaxus
 29. Celtis, Çitlenbik
 30. Ceratonia, Keçiboynuzu
 31. Cercidiphyllum, Katsura ağacı
 32. Cercis, Erguvan
 33. Chamaecyparis, Yalancı servi
 34. Citrus, Limon,Portakal,Greyfurt,Mandalina
 35. Clematis, Akasma
 36. Cornus, Kızılcık
 37. Corylus, Fındık
 38. Cotinus, Sumak
 39. Cotoneaster, Dağ muşmulası
 40. Crataegus, Alıç
 41. Cryptomeria, Japon çamı
 42. Cunninghamia, Tırpan ağacı
 43. Cupressocyparis, Melez servi
 44. Cupressus, Servi
 45. Cydonia, Ayva
 46. Daphne
 47. Dalbergia, Pelesenk ağaçları
 48. Diospyros, Trabzon hurması, Abanoz ağaçları
 49. Dipteronia
 50. Elaeagnus, İğde
 51. Eriobotrya, Malta eriği
 52. Eucalyptus, Okaliptüs
 53. Euonymus, Papazkülahı
 54. Fagus, Kayın
 55. Ficus, İncir
 56. Fitzroya Patagonya servisi
 57. Forsythia, Altınçanak
 58. Fraxinus, Dişbudak
 59. Fuchsia, Küpe çiçeği
 60. Ginkgo, Mabet ağacı
 61. Gleditsia, Yabani keçiboynuzu
 62. Hedera, Sarmaşık
 63. Hibiscus, Ağaçhatmi
 64. Hippophae, Yalancı iğde
 65. Hydrangea, Ortanca
 66. İlex, Çobanpüskülü
 67. Jacaranda
 68. Jasminum, Yasemin
 69. Juglans, Ceviz
 70. Kalmia
 71. Keteeleria, Yalancı göknar
 72. Koelreuteria, Fener ağacı
 73. Laburnum, Sarısalkım
 74. Lagerstromeia, Oya ağacı
 75. Larix, Melez
 76. Laurus, Defne
 77. Ligustrum, Kurtbağrı
 78. Liquidambar, Sığla ağacı
 79. Liriodendron, Lale ağacı
 80. Lithocarpus
 81. Lonicera, Hanımeli
 82. Maclura, Yalancı portakal ağacı
 83. Magnolia, Manolya
 84. Mahonia, Sarıboya ağacı
 85. Malus, Çiçek elması
 86. Melia, Tespih ağacı
 87. Mespilus, Muşmula
 88. Metasequoia, Su ladini
 89. Microbiota
 90. Morus, Dut
 91. Myrtus, Mersin
 92. Nerium, Zakkum
 93. Nothofagus, Yalancı kayın
 94. Olea, Zeytin
 95. Osmanthus
 96. Ostrya, Kayacık
 97. Paulownia Pavlonya, İmparator pavlonyası
 98. Phellodendron, Mantar ağacı
 99. Phillyrea, Akçakesme
 100. Phoenix, Hurma
 101. Picea, Ladin
 102. Pinus, Çam
 103. Pistacia, Sakız ağacı, Menengiç
 104. Pittosporum
 105. Platanus, Çınar
 106. Podocarpus Taşporsuğu
 107. Populus, Kavak
 108. Prunus, Kiraz,Erik,Şeftali,Kayısı
 109. Pseudolarix, Yalancı melez
 110. Pseudotaxus Çin yalancıporsuğu
 111. Pseudotsuga, Duglas göknarı
 112. Pterocarya, Kanatlı ceviz
 113. Punica, Nar
 114. Pyracantha, Ateşdikeni
 115. Pyrus, Armut
 116. Quercus, Meşe
 117. Reklam, Reklam Ağacı
 118. Rhamnus, Cehri
 119. Rhododendron, Ormangülü
 120. Robinia, Yalancı akasya
 121. Salix, Söğüt
 122. Sambucus, Mürver
 123. Sassafras
 124. Sciadopitys, Japon şemsiye çamı
 125. Sequoia, Sekoya
 126. Sequoiadendron, Mamut ağacı
 127. Sophora, Sofora
 128. Sorbus, Üvez
 129. Syringa, Leylak
 130. Taiwania
 131. Tamarix, Ilgın
 132. Taxodium, Bataklık servisi
 133. Taxus, Porsuk ağacı
 134. Tetraclinis Berberistan mazısı
 135. Thuja, Mazı
 136. Thujopsis, Yalancı mazı
 137. Tilia, Ihlamur
 138. Torreya
 139. Tsuga, Suga
 140. Ulmus, Karaağaç
 141. Vaccinum, Yaban mersini
 142. Viburnum, Kartopu
 143. Washingtonia, Kanarya palmiyesi
 144. Wisteria, Morsalkım
 145. Yucca, Avize ağacı
 146. Zelkova, Zelkova
 147. Ziziphus, Hünnap
Sponsorlu Bağlantılar

Benzer Yazılar


Yorum

  Mehmet can
  15 Temmuz 2016 - 21:18

  content://media/external/file/76285

  Bu agac turu nedir acaba

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir