0 ve 2013 arasındaki önemli olaylar nelerdir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sizden gelen soru:

[box type=”success” ] 0 ve 2013 arasındaki önemli olaylar nelerdir? [/box]

Cevap:

Aşağıda 0 ile 2013 yılları arasında tarihte gerçekleşen önemli olayları sıralamaya çalıştık. Umarız faydalı olur.

İÖ 0. Hz. İsa’nın doğumu.
İÖ 6 yüzyıl, Lidya Krallığı’nda sikke paranın dolaşıma konması
İÖ 6 yüzyıl, İyonyalı filozofların dünyayı ve insanı akılla kavrama çabası
İÖ 500 dolayları, Çin uygarlık biçiminin temel öğelerinin ortaya çıkışı
İÖ 500 dolayları, Kastların ve Hind dininin kendine özgü vurgularının biçimlenişi
İÖ 330, Pers İmparatorluğunun Makedonyalıların saldırısıyla yıkılması
İÖ 320, İskender’in İndüs Vadisi’ne girmesi
İÖ 146, Roma’nın Makedonya’yı ve Yunanistan’ı fethetmesi
İÖ 30, Roma’nın Mısır’ı fethetmesi

tarih

İ S  70-100, Dört İncil’in yazıldığı yıllar
İ S  193, Roma Barışı’nın şiddete başvurulmasıyla bozulması
İ S  372, Hunlar’ın Güney Rusya’ya girip Ostrogotları sürüşleri
İ S  378-511, Roma imparatorluğu’nun büyük barbar akınlarıyla çökmesi
İ S  410, Hun korkusuyla Roma sınırlarını zorlayan Vizigotlar’ın Roma kentini yağmalamaları ve İspanya’yı geçip krallıklarını kurmaları
İ S  451, Kalkedon (Kadıköy) Kurultayı’nın Papa’nın çağrısıyla toplanıp, kutsal üçleme öğretisinin Papa Büyük Leon’un saptadığı biçimiyle
benimseyip, “monofizist” biçimini reddedişi,
İ S  453, Attila’nın ölüşü ve Hun Konfederasyonu’nun dağılması
İ Ö  552, Japonya’ya ulaşan Budist misyonerler topluluğunun önemli başarılar elde etmesi
İ S  565’ten sonra (Doğu) Roma İmparatorlarının “Bizans İmparatoru” denmeye başlanışı
İ S  568’den sonra, Cermen kabilesi Lombartların Bizanslıları İtalya’nın iç bölgelerinden çıkan buraların denetimini ellerine geçirmeleri
İ S  572, Türk İmparatorluğu’nun haneden kavgalarıyla ikisi de iç kavgalarla yıpranan doğu ve batı ordularına bölünmesi
İ S  600 dolayları, Hint Okyanusu’nda Hindu gemicilerin yerini Müslümanların alması
İ S  622, Hz  Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göçü
İ S  632-1000 arasında İslam’ın Hızla yükselişi ve Ortadoğu’da Kuzey Afrika’da İspanya’da yayılışı,
İ S  632, Hz  Muhammed’ön ölümü
İ S  636, Arap ordusunun Bizans’ı Suriye’den ve Filistin’den çıkarması
İ S  641, Arap akıncı birliklerinin Mezopotamya’yı ele geçirişleri
İ S  642, Arap akıncı birliklerinin Mısır’ı ele geçirişleri
İ S  651, İran ve Mezopotamya’da Sasani iktidarının sona ermesi
İ S  651, Arap akıncı birliklerinin İran’ı ele geçirmeleri
İ S  711, Vizigot krallığının sona ermesi
İ S  711-715, Kuzey Afrika’nın ve İspanya’nın Müslümanların denetimine geçmesi
İ S  715, İslamların Kuzeybatı Hindistan’daki Sind Bölgesinde, daha sonra da Hint Okyanusu’nda üstünlüğü ele geçirmeleri
İ S  717-718, Müslümanların Konstantinopolis’i kuşatmaları
İ S  750, Emeviler’in halifelik döneminin sona ermesi
İ S  751, Talas Meydan Savaşı’nda Çin’e bağlı birkaç vahanın Müslümanlara kaptırılışı
İ S  756, baskı aygıtının Çin’de bulunuşu
İ S  800, Şarlman’a Papa tarafından Romalıların imparatoru olarak taç giydirilişi
İ S  800’den birkaç yıl sonra, Bizans İmparatorunun Şarlman’ın imparatorluğunu tanımasıyla Batı Roma İmparatorluğunun yeniden kuruluşunun
yasallaşması
İ S  831-1000 arası, Danimarka’nın İsveç’in ve Norveç’in Hristiyanlığa geçmeleri
İ S  840, Uygurların yıkılışı
İ S  845, Budizmin Çin’de resmen yasa dışı sayılması; bunun üzerine Kore’de devlet dini yapılıp iyice benimsenmesi
İ S  900 dolaylarında, Türk askerlerinin kabilelerinin, İslam devletlerinin siyasal yaşamına egemen olmaya başlamaları
İ S  900-14  yüzyıl ortaları, Avrupa’da toprakların tarıma açılışı
İ S  989, Rusya’nın Hristiyanlığa geçişi
İ S  1000 dolayları, kolonileşme ve ticari yayılma sürecinin başlayışı
İ S  1000 dolayları, Gazneli Mahmut’un akınlarıyla İslam’ın Hindistan’ın İç bölgelerini ele geçirmeye başlaması
İ S  1000, Macaristan’ın Hristiyanlığa geçmesi
İ S  1000 Hristiyanlığın Uzakbatı ülkelerinde Kelt, Cermen ve Slav kabileleri arasında yayılması
İ S  1000-1300 arası, Avrupa’da kasabaların hızla gelişmeleri
İ S  1000-1453 arası, İslamlığın Hindistan’da, Doğu Avrupa’da, Orta Asya’da yayılışı
İ S  1000-1500, İslam mimarlığının görkem ve incelik dönemi
İ S  1054, Katolik-Ortodoks bölünmesinin, Papa ile Konstantinopolis Patriğinin birbirlerini afaroz etmeleriyle yaratılışı
İ S  1071, Malazgirt Savaşı ile Türklerin Hristiyanlık (Bizans) dünyasına karşı başarılı olup, Anadolu’nun iç bölgelerinin denetiminin Selçuk
Türklerine geçişi
İ S  1096-1099, Birinci Haçlı Seferi
İ S  1171, Galler ülkesinin ve İrlanda’nın Anglo-Norman şövalyelerince fethinin tamamlanışı
İ S  1204, Dördüncü Haçlı Seferi’nde Konstantinopolis’in ele geçirilip yağmalanması ve kısa yaşamlı Doğu Latin İmparatorluğu’nun kurulması
İ S  1206-1227, Cengiz Han’ın yönetim dönemi
İ S  1254; Avrupa’da imparatorluğun çökmesiyle, Papalığın, Latin Hristiyanlık dünyasının evrensel hükümeti olduğunu ileri süren tek kurum
olarak kalışı
İ S  1300’den sonra, Japonların geniş çaplı denizcilik eylemlerine girişmeleri
İ S  1300’den sonra, Cermen ve Frank şövalyelerinin, Baltık ve Doğu imparatorluklarını kurup, ticaret etkinliklerine girişmeleri
İ S  1337-1453, Yüzyıl Savaşları, İngiltere ile Fransa arasında, kiralık askerlerle yürütülen her yeri yakıp yıkıp yağmalayıcı savaşlar
İ S  1347-1351, Avrupa’da Veba salgını
İ S  1300, Rönesans’ın İtalya’da biçimlenmeye başlanışı
İ S  1354, Türkler’in Çanakkale Boğazı’nı geçip Gelibolu Yarımadasını ele geçirerek, Avrupa’ya adım atmaları
İ S  1389, Kosova Savaşı’nda Sırpları yenen Türklerin Balkanlarda askeri üstünlüğü ele geçirmeleri
İ S  15  yüzyıl İnkalar’ın And Dağları’ndaki merkezlerinde yayılan imparatorluklarının Peru’da merkezi bir rejim kurması
İ S  1417, Papalık monarşisinin Konstanz kurultayında onaylanmasıyla Protestan-Katolik ikililiğinin azaltılması
İ S  1430, Çinlilerin denizlerden çekilmesiyle Japonların Güneybatı Pasifik’te deniz üstünlüğünü ele geçirmeleri
İ S  1453, Konstantinopolis’in Türklerin eline geçmesi, bunun üzerine, Rusların Ortodoks kiliselerinin Hristiyanlığın son kalesi olduğuna inanmaları,
İ S  1480 Moskova, Dükü III  İvan’ın Altınordu egemenliğini tanımayıp, “Çar” sanını alarak bağımsızlığını ilan edişi
İ S  1492, Kolomb’un okyanusu aşması
İ S  1492, Müslüman Faslıların Avrupa’daki son kalesi Grenada’nın alınışı, bu olayla Hristiyan haçlı ruhunun körüklenmesi
İ S  1500, İtalyan Rönesansı’nın doruğuna ulaşması
İ S  1500’den sonra, Avrupa’nın deniz üstünlüğü kurması
İ S  1500-1650, Avrupa’da fiyatların hızla yükseldiği “Fiyat Devrimi”
İ S  1500-1700 arası milyonlarca kilometrelik ülkenin milyonlarca insanın islam yönetimine sokulmasıyla İslam tarihinin en parlak dönemi
1508 Şah İsmail’in Bağdat’ı fethetmesi
1509 Portekizlilerin İslam filosunu Umman Denizi’ndeki Diu limanı açıklarında yenilgiye uğratmaları ve Hint Okyanusu’nda üstünlük kurmaya
başlamaları,
1511, Akdeniz’de, Türk İspanyol ve Portekiz güçleri arasında uzun deniz savaşlarının başlayışı
1512-1520, Yavuz Sultan selim yönetimi dönemi
1513, İlk Portekiz tacirin Güney Çin kıyılarına gelmesi
1514, Şah İsmail yanlılarının Anadolu’da büyük bir ayaklanmayı kışkırtmaları,
1514, Çaldıran savaşında Şah İsmail’in yenilgiye uğratılması
1515, Portekizlilerin Hürmüz Adası’nda üs kurmaları
1517, Luther’in Wittenberg’deki Kilisenin kapısına 95 maddelik tezini asmasıyla Protestanlık hareketinin başlaması
1520-1566, Kanuni Sultan Süleyman yönetimi dönemi
1521, Cortez’in yeni Dünya’nın hazinelerinin kapısını (İspanyollara) açması,
1526, Mohaç Savaşı’nda Türkler’den kaçan Macar kralının ölmesiyle, V  Karl’ın Bohemya ve Macaristan taçlarını ele geçirmesi
1526, Timur soyundan gelen Babür’ün Hindistan’ı ele geçirmesiyle, Babür İmparatorluğunun kurulması
1534, İngiltere’nin Papalık ile ilişkilerini koparması, İngiltere kilisesinin yavaş yavaş Protestanlığı benimsemesi
1534-1603, İngiltere’de Tudor hanedanı yönetimi ve bölük pörçük reformlar dönemi
1536, Fransa kralının, Habsburg gücüne karşı, Osmanlı imparatoruyla imzaladığı ittifak anlaşması
1552, Korkunç İvan’ın Altınordu Hanlığı başkenti Kazan’ı ele geçirişi, bunu izleyen dört yıl içinde Aşağı Volga bölgesinin fethini tamamlaması
1560, İspanyolların, İtalya’yı istila edip, papalık topraklarını ele geçirip, Reform karşıtı harekete izin vermemeleri; bunun üzerine, Papaların
Hasbburglular ile işbirliğine girişimleri
1568-1609, Felenekler’in İspayol yönetimine karşı ayaklanmaları
1580-1640, İspanyolları Portekiz’i ve imparatorluğunu kendi imparatorlularına katmaları
1587-1629, Safevi devleti yöneticisi Büyük Şah Abbas yönetimi dönemi
1590, dolayları mikroskopun icadı
1598, İspanyol üstünlüğü döneminin başlayışı
1600, denizlerde yeni bir güç dengesiyle, Hint Okyanusu’nda İspanyol ve Portekiz gemilerinin yerini Felemenk, İngiliz, Fransız gemilerinin alışı
1600, Felemenk Doğu Hindistan Kumpanyası’nın kurulması
1600’den sonra, İngilizlerin Hint Okyanusu’nda ticaret etkinliklerine başlamaları
1601, İngiliz Doğu Hindistan kumpanyası’nın kurulması
1608, bir Polonya ordusunun Moskova’yı ele geçirip bir kukla yönetim kurması
1608 dolayları, teleskopun icadı
1618-1648, Otuz Yıl Savaşları
1620, ingilizlerin Massachussets kolonisini kurmaları
1626, Felemenkler’in New York’ta koloni kurmaları
1636, Japon hükümetinin, kendi iç sorunlarından dolayı açık deniz gemiciliğini uyruklarına yasaklaması
1638, Japonya’nın kabuğuna çekilme politikası
1640’lar, İngiliz, Fransız ve Felemenk girişimcilerinin, şekerkamışı ticaretini Portekizlilerin ve İspanyolların elinden alıp başı çekmeleri,
1642-1648, İngiliz iç savaşları
1648, Westphalia Antlaşması, bunun sonucunda İtalya’nın ve Almanya’nın bölünmesi ile ortaya çıkan küçük devletlerin, duruma göre Fransa’nın
yanında ya da karşısında yer almaları
1648, Fransız üstünlüğünün başlaması
1648, İngiltere’de Parlamento egemenliğinin kurulması
1648-1715, XVI  Louis yönetimi dönemi
1648-1789, Avrupa’nın Eski Rejim ve kolonici yayılma dönemi
1649, İngiliz kralı I  Charles’in idamı
1653-1689, Fransa’nın rakipleri karşısında kesin üstünlüğe sahip olduğu dönem
1688, İngilizlerin İspanyol armadasına karşı zafer kazanmaları
1689, Petro’nun Avrupa gezisi dönüşü, geniş çaplı reform hareketlerini başlatması
1696, Petro’nun Türklere karşı başarısı
1700-1721, Petro’nun İsveçlileri yenilgiye uğratabilip, Finlandiya Körfezinde denize açılabilmesi
1701-1714, İspanyol Taht Savaşları sırasında, Avusturyalıların, İspanya’nın bölüşülmesinde en büyük parsayı toplamaları
1707, Kok kömürü yapma yöntemlerinin bulunuşuyla, demir cevherini eritmede kömürden yararlanma olanağının doğuşu
1740-1786, Büyük Frederick (II  Frederick) yönetimi döneminde, Prusya’nın Avrupa’nın büyük güçlerinden biri durumuna gelmesi
1745, Abdül Vahab’in Arabistan’da Vahhabiliğin ilkelerini oluşturması
1756-1763, Yedi Yıl Savaşları 1762, bir Alman prensesinin kocasının öldürülmesi üzerine, II  Katerina adıyla Rusya imparatorluğu tahtına çıkması
1763, İngiltere’nin Hindistan, Kanada gibi denişaşırı ülkelerde kesin zafer kazanması
1768-1774, Rusların Osmanlı ordularını ağır bir yenilgiye uğratmaları ve Küçük Kaynarca Anlaşması’nın yapılması
1772, Polonya’nın ilk bölüşülmesinde Prusyalılar ve Avusturyalılar, Türkler karşısındaki ilerleyişini durdurmak için Rusya’ya sus payı olarak
Polonya’nın büyük bir parçasının işgaline izin vermeleri
1774, Safevi imparatorluğunun dağılması
1774-1778, İspanya’nın Amerika limanlarının kıyı ticaretini yasaklayıp, kolonilere yapılan dışsatımları ve iç alımları Cadiz kentinden tekelci bir
tutumla düzenlemesi
1775-1783, Amerikan bağımsızlık savaşı
1789, 1 Mayıs, Etats-Generaux’un toplanması
1789, 14 Temmuz, Kralın Ulusal Meclis’i kaldıracağı söylentisi üzerine, halkın Bastille’e saldırması
1789, 4 Ağustos, Ulusal Meclis’in feodal hakları kaldırarak köylü çoğunluğunu Devrim Safhalarına çekmesi
1791, Yeni Fransız anayasalarının hazırlanması
1793, Polonya’nın ikinci bölüşülmesi
1794, Robespierre’in öldürülmesi
1795, Polonya’nın üçüncü bölüşülmesi, ile Rusya sınırlarını, batıda Vistül Irmağı’na kadar genişlemesi
1799, Napoleon’un bir darbe ile iktidara getirilişi
1803, Sırpların Osmanlı’ya başkaldırması,
1807, İlk buharlı geminin Robert Fulton tarafından yapılması
1812-1815, Napoleon’un Avrupa devletleri koalisyonunca yenilgiye uğratılması
1815, Viyana Konferansı, sonucu barış anlaşmasının yapılması
1821-1830, Yunan devrimi
1830, Cezayir’in Fransızlarca işgali
1833, Köleliğin, Büyük Britanya’nın yönetimindeki tüm ülkelerde kaldırılması
1839-1841, Afyon Savaşı
1839, Tanzimat Fermanı’nın ilanı
1840, posta sisteminin Büyük Britanya’da kuruluşu
1840’lar demiryolları ağı yapımının başlayışı
1847, Liberya’nın Amerika’dan eski yurtlarına dönen eski kölelerce, Birleşik Devletler anayasasına benzeyen bir anayasa sahip bir cumhuriyet
olarak kurulması
1848 devrimleri
1848, Marx’ın gittikçe yoksullaşan proleter kitlelerin bir devrimle toplumsal sorunu çözecekleri düşüncesini ortaya atması
1848-1852, Fransa’da, III  Napoleon’un devlet başkanlığında cumhuriyet dönemi
1854, Japonya’nın kabuğuna çekilme politikasını bırakıp dışa açılmak zorunda kalışı
1854, Kırım Savaşı’nda Fransa’nın ve Britanya’nın Ruslara karşı Türklerin yardımına koşup, Rusların Kırım’da yenilgiye uğratılması
1856, Islahat Fermanı’nın ilanı
1859, İtalya’nın Kont Cavour’un çabalarıyla birleştirilmesi
1859, Darwin’in canlıların evrimi kuramını ortaya atması
1861-1865, Amerikan iç savaşı
1863, ABD’de köleliğin kaldırılması ;
1869, Süveyş Kanalı’nın açılışı
1870-1871, Prusya’nın Fransa’yı yenilgiye uğratması
1871, Almanya’nın, Bimarck’ın çabalarıyla birleştirilmesi
1878-1908, Abdülhamid II’nin iktidarı dönemi
1885, Hindistan Ulusal Kongresi’nin (Kongre Partisi’nin) kurulması
1888, köleliğin Brezilya’da kaldırılması
1889, İkinci Enternasyonal’in kuruluşu
1889, Japon İmparatoru Meiji’nin Bismarck Almanyasını örnek alan bir Anayasa çıkarması; Diyet’in kurulması
1893, Havai Adaları’nın ABD topraklarına katılması
1900, Batılı devletlerin gönderdikleri uluslararası birliğin Pekin’i ele geçirmesi
1901, Avusturya’nın İngiliz Uluslar Topluluğu’nun kendi kendini yöneten dominyonu olması
1903, Sibirya’yı aşan demiryolunun tamamlanması
1904-1905, Rus-Japon savaşı beklenmeyen sonuçla Japonların yenmesi
1905, Hindistan Müslüman Birliği’nin kurulması
1906, Rusya’nın, parlamenter organa sahip olması
1908, Jön Türkler’in iktidara ortak olmak isteğiyle, Abdülhamid’i deviren darbeyi gerçekleştirmeleri
1910, Japonların Kore kralını indirip, Kore Yarımadası’nı ülkelerine katmaları
1912, Mançu hanedanının yakılıp, Çin Cumhuriyetinin kurulması
1912-1913, Balkan Savaşları ile Balkanlardaki toprakların kaptırılması
1914, Berlin-Bağdat demiryolunun başlaması
1914, Panama Kanalı’nın açılması
1914-1919, Birinci Dünya Savaşı
1915, Japonlar’ın, Çin’deki özel ayrıcalıklarını, öne sürdükleri “Yirmi Beş İstek” ile artırmaya kalkmaları
1917, 6 Nisan, ABD Kongresi’nin Almanya’ya savaş ilanı,
1917, Kasım, İkinci bir devrimci hükümet darbesinin Sosyal Demokrat seçilmesi,
1918, Ekim, Alman ve Avusturya hükümetlerinin Başkan Wilson’un barışın dayandırılacağı “On Dört Nokta”sını kabul etmeleri
1918-1920, Rusya’da ve Rusya’nın sınır ülkelerde iç savaş
1919, Paris Barış Konferansı’nın Rusya’daki durumu ele almaya kalkmayıp, savaşı yitiren Almanya, Avusturya ve Osmanlı hükümetlerine barış koşullarını zorla kabul ettirmeleri
1919, barış antlaşmasının, Arap dünyasının zengin ve kalabalık bölgelerini Fransız ve İngiliz koloni yönetimlerine bırakması
1921, Çin Komünist Partisi’nin kurulması
1922, Faşizmi İtalya’da iktidara getiren hükümet darbesi
1922, Lenin’in “Yeni Ekonomik Politikası”nı (NEP) ilan etmesi
1923, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması
1925, Rıza Pehlevi’nin İran’da iktidarı ele geçirip, Mustafa Kemal’inkine benzer bir laik reform hareketini başlatması
1925, Abdülaziz İbni Suud’un Arabistan Yarımadası’nı fethedip, Mekke’nin ve Medine’nin denetimini eline geçirmesi
1929, New York borsasının çökmesiyle ABD’de 1920’lerin hızlı ekonomik gelişmesinin sona ermesi
1930’lar, Japon yayılmasının yeniden canlanışı
1030’lar, Amerikan Başkanı Franklin D  Roosevelt’in “New Deal” politikası
1931, Japonların Mançurya’yı istila etmesi
1932, Irak’ın formal olarak bağımsızlığını kazanması
1933, New Deal politikasının başlatılması
1933, Haziran, Hitler’in iktidara gelmesiyle Almanya’nın köklü bir rejim değişikliği geçirmesi
1934, Etiyopya’nın 1896 yenilgisinin öcünü almak isteyen İtalya’nın saldırısına uğrayıp, uçakların ve zehirli gazların yardımıyla İtalya emperyalizmi
altına sokuluşu
1938 Eylül, Çekoslovakya’nın Almanların yaşadığı bölgelerinin Almanya’ya geçirilmesi
1939, 1 Eylül, Hitler’in Polonya’ya saldırması
1939-1945, İkinci dünya Savaşı
1940 ilkbaharı, Almanların Danimarka’yı ve Norveç’i ele geçirmeleri
1941, 22 Haziran, Hitler’in savaş duyurusunda bulunmadan Rusya’ya saldırması
1942, Kasım’ı 1943 Şubat’ı, Ruslar’ın Almanlar’ı geri püskürtmeleri
1943, Temmuz’u, Mussolini’nin, İngiliz-Amerikan birliklerinin İtalya’ya çıkmasıyla iktidardan düşmesi, İtalya’nın savaştan çekilmesi
1944, 6 Haziran, İngiliz-Amerikan birliklerinin Normandiya çıkartması
1945, 1 Mayıs, Hitler’in kendini öldürmesi, Alman başkomutanlığının teslim belgesini imzalamaları
1945, Hiroşima’ya ve Nagazaki’ye atom bombalarının atılması
1946, Türkiye’de çok partili hayata geçiş
1947, İsrail Yahudi devletinin kurulması
1947, Hindistan’ın İngiltere’den çekilmesi
1947, Birleşmiş Milletler’in Filistin’in Araplar ve Yahudiler arasında bölüştürülmesi, kararı
1947, Truman Doktrini
1948, Ghandi’nin öldürülmesi
1948 (ve 1956, 1967, 1973) İsrail-Arap savaşları
1949, NATO’nun kurulması
1949, komünistlerin, Kuomingtang’a karşı kesin zafer kazanıp Çin’in yönetimini ele geçirmeleri
1949, ilk Rus atombombası denemesi
1950, Kuzey Kore komünist yönetiminin Güney Kore’ye saldırmasıyla Kore Savaşı’nın çıkışı
1953, Kore Savaşı’nda ateşkes
1953-1954, Rusların, Amerika’dan birkaç ay sonra hidrojen bombalarını patlatmaları
1954, Vietnam’ın Fransız egemenliğinden kurtulması
1956, Macarların ülkelerindeki komünist rejime başkaldırmaları
1956, Süveyş bunalımı
1957, Gana’nın bağımsızlığını kazanan ilk Afrika kolonisi olması
1957, Rusya’nın uzaya uydu gönderen ilk ülke oluşu
1957, Roma Andlaşması ile AET’nin kurulması
1958, Suriye ile Mısır’ın birleşmesi
1961, Suriye’nin Birleşik Arap Cumhuriyeti’nden ayrılması
1962, Fransa’da halkoyu yoklamasının Cezayir’e bağımsızlıktan yana sonuç vermesi
1962, ABD Küba’daki füzelerin çekmesini istediğinde SSCB’nin üçüncü dünya savaşı korkusuylabu isteğe uyuşu
1964, Vietnam’da Amerikan askeri etkinliklerinin başlayışı
1966, De Gaulle Fransası’nın NATO’dan çekilerek mutlak egemenlik hakkını elinde tutmayı seçmesi
1967, İsrail ile Arap devletleri arasında Ekim Savaşı
1969, ABD uzay gemilerinin ay’a inip dönmeyi başarmaları
1970, Sovyetler Birliği’nin ticaret ve yatırım olanakları yolunda Federal Almanya ile görüşmelere başlaması
1973, Ocak, İngiltere, İrlanda ve Danimarka’nın Avrupa Topluluğu’na tam üye olmaları
1973, İsrail ile Arap devletleri arasında Ramazan Savaşı; petrol ambargosu ve ardından petrol fiyatlarının yükselmesi
1975, Yumuşamanın göstergesi olan Helsinki Anlaşması
1978, Çin Halk Cumhuriyeti’nde Deng Şaoping’in önderliğinde ekonomik reformların başlaması
1979, Mısır ile İsrail arasında Camp David Andlaşması’nın imzalanması
1979, İran’da Ayetullah Humeyni önderliğindeki İslamcıların bir devrimle yönetimi ele geçirmesi
1979, Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı işgal etmesi
1980-1988, İran-Irak savaşı
1981, Ocak, Yunanistan’ın AT’ye tam üye olması
1985-1991, Ülkesinde glasnost ve perestroika’yı uygulamaya çalışacak olan Michael Gorbachev’in başkanlık süresi
1986, Ocak, İspanya ve Portekiz’in AT’ye tam üye olması
1987, Temmuz, Avrupa Tek Senedi’nin (Single Act) kabul edilmesi
1988, Nisan, Türkiye’nin AT’ye tam üyelik başvurusunda bulunması
1989, Doğu Avrupa’da marksist ekonomilerin çökmesi
1989, Kasım, Berlin Duvarının yıkılması
1990, Sovyetlerin dağılması ve Soğuk Savaş’ın sona ermesi
1990, Ağustos, Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesi
1990, Ekim, Almanyaların birleşmesi
1991, Aralık, Bağımsızlık Devletler Topluluğu’nun kurulması
1995, Ocak, İsveç, Finlandiya ve Avusturya’nın Avrupa Birliğine tam üye olmaları
1996, Ocak, Dayton Barış Andlaşması ile Bosna Savaşı’nın sona ermesi

1998 – 23 Şubat – Genetik kopyalama yöntemiyle üretilen ilk memeli hayvan olan ve 14 Şubat 2003 tarihinde ölen Dolly adlı koyunun, İskoçya’daki Roslin Enstitüsü’nde klonlandığı duyuruldu.
1998 – 1 Temmuz – Birleşik Krallık Hong Kong’u Çin Halk Cumhuriyeti’ne devretti.
1998 – 31 Ağustos – Galler Prensesi Diana Frances Spencer ile Dodi Al-Fayed Paris’de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybettiler.
1998 Haziran – 1998 Dünya Kupası Fransa’da yapıldı. Finalde Brezilya’yı yenen ev sahibi Fransa tarihinde ilk kez dünya şampiyonu oldu.
1998 – 8 Ağustos – Sunni İslamcı çizgideki Taliban, Mezar-ı Şerif’te çoğu diplomat olan 11 İranlıyı öldürdü.
1999 – 16 Şubat – 15 Şubat’ta Kenya’nın başkenti Nairobi’de yakalanan PKK lideri Abdullah Öcalan, Türkiye’ye getirildi.
1999 – 12 Ekim – Dünya nüfusu 6 milyara ulaştı.
1999 – 12 Kasım – Düzce Depremi
2000 – 17 Şubat – Windows 2000 piyasaya sürüldü.
2000 – 5 Mayıs – Gezegen Dizilmesi gerçekleşti.
2001 – Ocak – 21. yüzyıl ve 3. milenyum bu yılın başlaması ile başladı.
2001 – 15 Ocak – Wikipedia kuruldu.
2001 – 31 Ocak – Uzay turisti Amerikalı Dennis Tito’nun, 2 Rus kozmonatla “yıldızlara” yolculuğu başladı.
2001 – 9 Kasım – ABD ve İngiliz kuvvetlerinin başlattığı hava saldırıları sonucunda Afganistan’daki Taliban iktidarı devrildi.
2002 – 29 Haziran – 17. FIFA Dünya Kupası 3.lük maçında Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Futbol Takımı Güney Kore’yi 3 – 2 yenerek turnuvayı tarihinin en büyük başarısını elde ederek 3.lükle bitirdi.
2002 – 11 Ağustos – Almanya’da düzenlenen 18. Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda, kadınlar 1500 metrede Süreyya Ayhan, Türkiye’ye atletizmde ilk altın madalyayı kazandırarak tarihe geçti.

Sponsorlu Bağlantılar

Benzer Yazılar


Henüz yorum yok! İlk yorumlayan siz olun.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir