Anestezi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Sponsorlu Bağlantılar

Anestezi Bölümü Dersleri ve Ders İçerikleri

Anestezi bölümü sağlıkla ilgili eğitim veren bir yüksek eğitim bölümüdür. Bu bölümle ilgili olarak verilen dersleri ve derslerin içerikleri konusunda kısa bir bilgilendirme yapacağız.

Aşağıdaki dersler ve ders içerikleri Uludağ Üniversite’inden alınmıştır.Diğer üniversitelerde de hemen hemen aynı derslerin verildiğini belirtelim.

Anestezi Bölümü Hakkında Bilgi

1. SINIF GÜZ YARIYILI – ZORUNLU DERSLER

TIBBİ TERMİNOLOJİ 

Bu derste öğrencilere Latince ve Yunanca terimlerin okunusları, Terimlerin kısaltılması, Çoğul yapılması ve sistemlere göre operatif, semptomatik ve diagnostik terimleri içeren bilgi verilir.

ANESTEZİ-I

Bu derste öğrencilere, anesteziyolojide terminoloji, anestezinin tanımı ve tarihçesi, ameliyathanenin tanımı ve çalısma prensipleri, ayılma odasının tanım ve tanıtımı, ameliyathanede ekip çalısması – etik ve yasal kurallar, anestezi makinelerinin tanıtımı, anestezi devrelerinin tanıtımı, anestezi makinelerinin korunması, premedikasyon, anestezide kayıt tutma ve önemi hakkında genel bilgiler anlatılır.

HASTALIKLAR BİLGİSİ-I 

Bu derste öğrencilere insan vücudunun genel yapısı, hücre fonksiyonları, metabolizma, solunum, dolasım, sindirim, üreme kavramları, semptomlar ve bulgular, etiyoloji, hastaların muayene sekilleri ve tanı islemleri, konjenital anomaliler, enfeksiyon ve parazit hastalıkları, kanser, endokrin sistem hastalıkları, mental bozukluklar, sinir sistemi ve duyu organı hastalıkları konuları hakkında bilgi verilir.

FİZYOLOJİYE GİRİS 

Bu derste öğrencilere insan fizyolojisindeki temel kavram ve isleyisler hakkında bilgiler verilir.

BİYOİSTATİSTİĞİ GİRİS 

Bu derste öğrenciye istatistiğin temel kavramları, bilimsel yöntem, sağlık alanında arastırma tekniklerinin prensipleri ve tıbbi istatistiklerin tutulması için gerekli yöntemler hakkında bilgiler verilir.

TIBBİ DEONTOLOJİ

Bu derste öğrencilere Tıbbi deontoloji kavramı, Sağlıkta disiplinler arası ekip yaklasımı, rol kavramı ve tanımı, sorumluluk kavramı ve tanımı, mesleğin yasal yönleri, tedaviye yönelik çağdas girisimler ve etik, kurumlarda geçerli onay, kayıt ve yazılı dokümanlar, hasta hakları ve yasal yükümlüğün bozulduğu durumlar, tıbbi deontolojinin dünyada ve ülkemizde tarihsel gelisimi, sağlıkla ilgili ulusal ve uluslararası kuruluslar hakkında bilgiler verilmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar

TEMEL ANATOMİ

Bu derste öğrencilere, Anatomiye giris ve temel kavramlar, osteoloji, artroloji, miyoloji, dolasım sistemi, solunum sistemi, sindirim sistemi, üriner sistem, genital sistem, sinir sistemi ve duyu organları anlatılmaktadır.

SEÇMELİ DERSLER

SAĞLIK PSİKOLOJİSİ

Bu derste öğrencilere temel psikoloji eğitimi verilerek sağlık kurumları ve sağlık profesyonellerinin davranıslarının diğer insanlar üzerindeki etkilerine karsı farkındalıklarının arttırılarak, hizmet kalitesinin ve iletisim becerilerinin artmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

SAĞLIK KURULUSLARINDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON 

Bu derste öğrenciye yönetim kavramı ve yönetimin tarihsel gelisimi, yönetimin özellikleri, yöneticinin özellikleri, yönetim kaynakları, personel yönetimi, sağlık örgütlenmesi ve tarihsel gelisimi, sağlık hizmetlerini diğer mal ve hizmetlerden ayıran özellikler, sağlık hizmetlerinin organizasyonu, hizmet birimleri ve sağlık mevzuatı hakkında bilgiler verir.

ARSİV BİLGİSİ 

Bu derste öğrencilere arsiv ve arsivcilik konusunda bilgiler, arsivin tarihçesi, ülkemizdeki arsiv çalısmaları, arsivin önem ve değeri, arsiv terminolojisi, arsivlerde tasfiye islemleri, arsivlerde kullanılan malzemeler, arsivlerde mikrofilm kullanımı, arsiv belgelerini koruma yöntemleri arsiv belgelerinin restorasyonu ve kullanılan yöntemler, teknolojik gelismelerin arsiv yöntemlerine etkisi ve tıbbi arsiv konusunda bilgiler verilir.

1. SINIF BAHAR YARIYILI – ZORUNLU DERSLER

ANESTEZİ-II

Bu derste öğrencilere, oksijen ve karbondioksit tanımı ve tasınması, hava yollarının tanıtımı, havayolu sağlanmasında kullanılan araç ve gereçler, O2 tüpleri ve O2 verme sistemleri, entübasyon, zor entübasyon, entübasyonda kullanılan araç ve gereçlerin bakım ve sterilizasyonu, monitorizasyonun önemi, invaziv ve noninvaziv monitorizasyonda kullanılan kateterler, rejyonal anestezide kullanılan kateterler, puls oksimetre, kapnolog, cerrahi pozisyonlar, hasta transportunda dikkat edilecek konular hakkında genel bilgiler anlatılır.

FARMAKOLOJİYE GİRİS 

Bu derste öğrencilere temel farmakolojik prensipler ile sistemler farmakolojisi hakkında bilgiler verilir.

HASTALIKLAR BİLGİSİ- II

Bu derste dolasım sistemi hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları, ürogenital sistem hastalıkları, gebelik, doğum ve lohusalık komplikasyonları, deri ve deri altı dokusu hastalıkları, kas iskelet sistemi ve bağ dokusu hastalıkları ve bu hastalıkların genel tedavisi konuları öğretilir.

SEÇMELĐ DERSLER

PARENTERAL TEDAVİ İLKELERİ 

Bu derste öğrenciye Parenteral Tedavi ile iliskili kavramlar (sağlık, hastalık, insan, asepsi, antisepsi, sterilizasyon, dezenfeksiyon), ilkeler, yöntemler, uygulamalar (kan alma, sıvı verme, enjeksiyonlar) öğretilmektedir.

STERİLİZASYON DEZENFEKSİYON

Günümüzde hastane enfeksiyonları giderek önem kazanan bir konudur. Bu nedenle hastanelerin çesitli ünitelerinde çalısan sağlık personelinin mesleki uygulamalarında hem kendi sağlıklarını hem de hasta sağlığı açısından sterilizasyon ve dezenfeksiyon kavramlarının öğretilmesi ve uygulamaya sokulması amaçlanmıstır.

TEMEL PATOLOJİ

Bu derste öğrencilere hastalıkların meydana gelis sebeplerini, doku ve organlarda yaptıkları değisiklikleri ve fonksiyon bozukluklarını inceleyerek hastalıklar hakkında genel bilgiler verir.

2. SINIF GÜZ YARIYILI – ZORUNLU DERSLER

ANESTEZİ VE REANİMASYON-I

Bu derste öğrencilere sıvı-elektrolit dengesi ve bozuklukları, sıvı-elektrolit tedavisi – kristalloid ve kolloidler, genel anestezi ve inhalasyon anestezikleri, nonopioid intravenöz genel anestezikler, opioid intravenöz genel anestezikler, nöromüsküler ileti ve kas gevseticiler, genel anestezi komplikasyonları, hipoksi ve türleri, postoperatif ayılmanın gecikmesinin nedenleri, postoperatif bulantı-kusmanın nedenleri ve tedavisi, kan ve kan ürünleri, transfüzyon ilkeleri ve komplikasyonları konularında genel bilgiler anlatılır.

GENEL BİLGİSAYAR BİLGİSİ 

Bu derste öğrencilere Bilgisayara giris, Bilgisayarın yapısı, Donanım ve yazılım, Đsletim sistemleri, Windows
isletim sistemi, virüsler, anti virüs programları, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint, Microsoft
Access programları hakkında bilgiler verilir.

SEÇMELĐ DERSLER

ÖZELLİKLİ ANESTEZİ-I

Bu derste öğrencilere dolasım sistemi ve anestezi, solunum sistemi ve anestezi, sinir sistemi ve anestezi, otonom sinir sistemi ve anestezi, günübirlik anestezi, ameliyathane dısında anestezi, monitorize anestezi bakımı, malin hipertemi, gebelerde nonobstetrik anestezi, gebelerde anestezi, ağrısız doğumda hasta takibi, yeni doğan anestezi, pediatrik anestezi konularında genel bilgiler anlatılır.

İLK YARDIM 

Bu derste öğrencilere ısırık ve sokmalar, arı sokması, zehirlenmelerde genel yaklasım, CO zehirlenmelerinde yaklasım, suda boğulmalar, çesitli acil durumlarda genel yaklasım (elektrik çarpmaları, donmalar, asılar, sıcak çarpması), Temel Yasam Desteği (TYD) , Đleri Yasam Desteği (ĐYD), doğum sırasında yeni doğan resüsitasyonu, pediatrik TYD, TYD sırasında havayolu sağlanması hakkında genel bilgiler anlatılır.

2. SINIF BAHAR YARIYILI – ZORUNLU DERSLER

ANESTEZİ VE REANİMASYON-II 

Bu derste öğrencilere, ASA standartları, rejyonal anestezi tanımı ve hasta hazırlığı, rejyonal anestezide hasta izlemi, rejyonal anestezi komplikasyonları, lokal anestezikler, postoperatif hasta kontrollü analjezi, anestezi ve termoregülasyon – hipotermi, alerji ve anafilaksi, ameliyathane ortamında çalısmaktan kaynaklanan tehlikeler, atık gaz kaynakları ve etkileri, atık gazlardan korunma yolları konularında genel bilgiler anlatılır.

ANESTEZİ HASTANE UYGULAMASI

Sponsorlu Bağlantılar

Bir öğrenci ders boyunca öğretim üyelerinin gözetim ve denetimi altında bir hastadan sorumludur. Bu sorumluluk ameliyathanede gerekli malzemelerinin ve gözetim altında ilaçların hazırlanmasından baslar, hasta ayılma odasından çıkarılıncaya kadar devam eder. Bu sürede bir ekip çalısması içinde isin sorumluluğunu hissetmesi sağlanır.

SEÇMELİ DERSLER

ANESTEZİDE ARAÇ GEREÇ BAKIM

Bu derste öğrencilere, anestezi makineleri ve sistemlerindeki olabilecek arızalar, anestezide kullanılan araç ve gereçlerin bakım ve onarımı -sterilizasyonu, sıvılar ve bunların hazırlanısı, ameliyathanede kullanılan monitörler ve kateterlerin bakımı, anestezi devrelerinin bakım ve onarımı, puls oksimetre – kapnolog ve vaporizatörlerin bakım ve onarımı, O2 tüpleri ve O2 verme sistemlerinin bakım ve onarımları ile ameliyathane dısı uygulamalarda kullanılan malzemelerin bakım ve onarımları, sterilizasyonu hakkında genel bilgiler anlatılır.

ÖZELLİKLİ ANESTEZİ-II 

Bu derste öğrencilere obez hastalarda anestezi, karaciğer hastalıklarında anestezi, üriner sistem hastalıklarında anestezi, tiroit hastalıklarında anestezi, KBB hastalıklarında anestezi, göz hastalıklarında anestezi, diyabetik hastalarda anestezi, ortopedik cerrahide anestezi, laparoskopik cerrahide anestezi, toraks cerrahisinde anestezi, geriatrik hastalarda anestezi, travmalı hastalarda anestezi ve yanık hastalarında anestezi konularında genel bilgiler öğretilir.

Sponsorlu Bağlantılar

Benzer Yazılar


(8) Yorum

  Ahtapit niyazi
  12 Ağustos 2016 - 14:11

  Lisedeyiz daha ulaa

  Ceycey
  01 Eylül 2015 - 14:29

  Anastezi bolumunu bitirdim gercekten dersleri zorlu ama basarabirseniz yaparsnzzz ☺

  Nur ciğdem
  30 Ağustos 2015 - 13:48

  Ben anestezi bölümünü kazandim ve cok mutluyum sizde okuyun derim 🙂

  fatma nur
  25 Temmuz 2014 - 13:29

  Dersleri çok zor mu? Iş olanakları nasıl? Hemsirelik mi iyi anestezi teknisyeni mi? Lise 1 dersleri neler?

  ebru yurt
  17 Haziran 2014 - 14:04

  ya cnm tam bilgi wer ?

  ebru
  17 Haziran 2014 - 14:03

  ya cniim tam olarak bilqi werirmsn ywrm ?

  seval
  26 Temmuz 2013 - 17:34

  matematık dersleri ağırlıkta mı arkadasım soruyor da… lütfen acil bilgi istiyorum… şimdiden tesekkurler

  dilara
  28 Nisan 2013 - 11:05

  ben anestezi bölümünü ne kadar istemesem de bu bilgileri okuduktan sonra (kesinlikle ben bu mesleği olmalıyım) dedim..

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir