Ülkemizde cam, plastik, kağıt, metal gibi malzemelerin geri dönüşümünü yapan kurumlar hangileridir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sizden gelen soru:

Ülkemizde cam, plastik, kağıt, metal toplayarak geri dönüşüm yapan kurumlar?

Cevap:

Geri Dönüşümün Önemi

Geri dönüşük kısaca kullanılmış malzemelerin tekrar hammadde olarak kullanıma sunulması demektir.Daha detaylı bir şekilde açıklamak gerekirse cam, plastik, kağıt, metal, piller ve diğer atık maddeleri geri dönüşüm yöntemleri kullanılarak tekrar hammade olarak imalata hazır hale getirmektir.

geri dönüşüm, atık

Geri dönüşümün önemi kısaca özetlemek gerekirse;

 • Doğal kaynaklarımızın korunmasını sağlar.
 • Enerji tasarrufu sağlamamıza yardım eder.
 • Atık miktarını azaltarak çöp işlemlerinde kolaylık sağlar.
 • Geri dönüşüm geleceğe ve ekonomiye yatırım yapmamıza yardımcı olur.

Geri Dönüşebilen Maddeler

 • Kimyasal atıklar
 • Cam
 • Kağıt
 • Alüminyum
 • Plastik
 • Piller
 • Motor yağı
 • Akümülatörler
 • Beton
 • Organik atıklar
 • Elektronik atıklar
 • Demir
 • Tekstil
 • Ahşap
 • Metal

Geri Dönüşüm Yapan Kurumlar

Geri dönüşüm yapan sivil toplum örgütleri ve kuruluşlar 

 • T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı-Atık Yönetimi Dairesi
 • Temiz Dünya Ekoloji Derneği
 • Ambalaj Sanayicileri Derneği
 • Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı – TÜKÇEV
 • En-Tek Lastik Geri Kazanım Merkezi
 • Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı – ÇEVKO
 • TEMA
 • WWF-Türkiye

Şimdi bu kurum ve kuruluşları kısaca tanıyalım.

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı-Atık Yönetimi Dairesi

AMAÇ: Atıkların yakılmasıyla, çevre üzerine olabilecek olumsuz etkileri ve ortaya çıkabilecek riskleri uygulanabilir yöntemlerle önlemek ve sınırlandırmaktır.

Denetim ve İzleme

Yakma ve beraber yakma tesisi, baca gazı ve atık su emisyon değerlerinin, Bakanlık ve gerektiğinde kamuoyu tarafından  izlenmesini teminen gerekli sistemi kurmakla yükümlüdür.

Yaptırımlar

Bu yönetmelik hükümlerine aykırı davranan işletmeler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili hükümlerince işlem yapılır.

Temiz Dünya Ekoloji Derneği

Temiz Dünya Ekoloji Derneği, ekolojik yaşamı destekleyen ve temiz enerji/ekolojik yapılaşma odaklı sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek üzere kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.

Sponsorlu Bağlantılar

Türkiye’de ve dünyada global iklim değişikliği,popüler ismi ile -küresel ısınma-, uzun zamandır gündemin ön sıralarını kaplamaya başladı.

Yerküreyi bir bütün olarak etkileyen bu değişimlerin temel nedeni ise bilerek veya bilmeyerek bu yaşam modelinin dışına çıkılmış olması.Farklı farklı ortaya çıkan ve birbirinden kopuk çözüm önerilerinin geniş ölçekte fazla işe yaramadığı görüldü. Sorunu çözmenin yolu, ekolojik üretim ve tüketim alışkanlıkları yaratarak yeni bir yaşam modeli için bilinç oluşturmakta.

TemizDünya Ekoloji Derneği, Türkiye’deki diğer birçok sivil toplum örgütünden farklı olarak ne yapılması gerektiğini söylemekle yetinmeyip aynı zamanda söylemini uygulamalı projelerle destekleyecek.

Ambalaj Sanayicileri Derneği

Türkiye’deki önemli ambalaj sanayicilerini bünyesinde bir araya getiren ASD 1992 yılında 39 ambalaj üreticisi tarafından kuruldu. Ambalaj Sanayicileri Derneği’nin amacı kısaca

Türkiye ambalaj sanayiinin

 • Gelişmesine katkıda bulunmak,
 • Sektöre kimlik kazandırmak,
 • Ulusal ve uluslararası platformlarda sektörün temsil edilmesini sağlamak
 • Üyeleri arasında birlik beraberlik ve dayanışmayı sağlamak, güçlendirmek ve daimi kılmak.

olarak tarif edilmektedir.

Misyonumuz;

Sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme için;

– Ambalaj sektöründe kavuşturucu ve bağlayıcı olmak,

– Sektör gerçeklerini anlamak ve anlatmak.

Vizyonumuz;

“Ambalaj sanayi ve ticaretinin sürdürülebilir kalkınması, sosyal ve kültürel yaşamının geliştirilmesi için çalışan, ülkemizde tanınan saygın bir sivil toplum kuruluşu olmak” tır.

Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı – TÜKÇEV

Çevreyi koruyarak; nicelik ve niteliğini artırarak faydalanma ilkesi ışığında; tüketici hak ve sorumlulukları ile çevrenin korunmasına ilişkin ulusal mevzuatımızın oluşması ve uygulamalar konusunda; gelişmiş çağdaş ülkeler düzeyine ulaşabilmek, tüketicinin hak arama, çevreyi koruma bilincinin ve ahlakının gelişmesine katkı sağlayıcı, eğitici faaliyetlerde bulunmak; etkin ve karar mekanizmaları içinde söz sahibi bir sivil toplum örgütü olabilmektir.

Kurumun Misyonu

 • Halkımızın refah düzeyi ve yaşam kalitesini yükseltmek,
 • Sağlıklı bir çevrede yaşamak hakkı hedefi doğrultusunda çalışmalar yapmak,
 • Tüketici sağlığı ve güvenliğinin ortamını sağlamak,
 • Doğal kaynakların özenli ve dengeli kullanılmasıyla gelecek nesillerin emanetine sahip çıkmak,
 • Tüketici hak ve sorumluluğu ile çevre duyarlılığı ve ahlakının; eğitim faaliyetleriyle, proje çalışmalarıyla, panel ve konferanslarla birey ve toplumu aydınlatıcı bilgiler vermek,
 • Vakfımızın amacı doğrultusunda; ulusal mevzuat çalışmalarına katkıda bulunmak, uygulamaları takibe almak,
 • Aynı amaca hizmet eden, kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile ortak çalışmalar yapmaktır.

En-Tek Lastik Geri Kazanım Merkezi

Türkiye’nin ilk ve tek atık lastik geri dönüşüm merkezi olan en-tek , araştırmalarına 2004 yılında Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde başlamıştır. 1 yıl süren ön çalışma ve geliştirme safhasının ardından ilk atık lastik geri dönüşüm fabrikasını kurmak üzere Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bugünkü tesisinin bulunduğu yere taşınmıştır.

ÇEVKO

Çevre Koruma Ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı – ÇEVKO, İstanbul’da yerleşik bir Sivil Toplum Kuruluşu’dur.

1 Kasım 1992 tarihinde kurulan vakıf; ambalaj atıklarının geri kazanımında Türkiye’nin önde gelen yetkilendirilmiş kuruluşu olarak kalmak vizyonunu öngörmektedir.

ÇEVKO, “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” uyarınca, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 31.03.2005 tarihli kararı ile, her çeşit ambalaj atığının geri kazanımı konusunda “Yetkilendirilmiş Kuruluş” tur.

Amaçları

Türkiye’deki ambalaj atıklarının, sanayinin önderliğinde toplum ve yerel yönetimlerin işbirliği ile, sürdürülebilir bir sistem içinde geri kazanılması ve geri dönüştürülmesini amaçlayan Çevko; cam, metal, plastik, ve kağıt/karton türü evsel nitelikli ambalaj atıklarının değerlendirilmesi için sağlıklı, temiz ve ülke gerçeklerine uygun bir geri kazanım sistemi oluşturulmasında temel unsurların bu atıkların kaynağında ayrı toplanması, geri dönüşüm sanayii ve kapasitesinin yaratılması ve tüketici eğitimi ve katılımının sağlanması gerekliliğine inanarak bu doğrultuda etkinliklikler hedefliyor.

TEMA

Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı ya da kısaca TEMA, 11 Eylül 1992 tarihinde, kurulmuş olan çevreci vakıftır.

Kuruluşu 

TEMA 11 Eylül 1992 tarihinde, Karaca Arboretum’un kurucusu, BM Çevre Ödülü sahibi Hayrettin Karaca ve Tekfen Holding kurucu ortaklarından, Türk-BDT İş Konseyleri Başkanı Nihat Gökyiğit tarafından projeyi hayata geçirdi.

Sponsorlu Bağlantılar

Amaçları 

 • Biyoçeşitlilik, doğal varlıkları, hayvancılığın temeli olan çayır ve meraları korumak,
 • Erozyonu önlemek,
 • Ağaç ve orman sevgisini topluma mal etmek ve topluma doğayı korumaları için bilgiler vermektir

WWF-Türkiye

1996′da kurulan Doğal Hayatı Koruma Vakfı, 2001 yılında WWF’nin Türkiye ulusal kuruluşu haline gelerek WWF-Türkiye adını benimsemiştir. WWF-Türkiye, WWF’nin amaçlarına oldukça paralel haraket etse de bu amaçları ulusal bir seviyede gerçekleştirir.
WWF-Türkiye, projelerini, su kaynakları, orman ve deniz ve kıyı kategorileri altında gerçekleştirilmektedir. Bu projeleri bugüne kadar Kafkasya Ekolojik Bölgesi, Doğu Karadeniz Havzası, Konya Kapalı Havzası, Küre Dağları, Akyatan, Çıralı, Kaş, İğneada ve Susurluk Havzası’nda gerçekleştirmiştir.

WWF-Türkiye çalışmalarını bağışlar ve sponsorluklarla sürdürmekte olup, kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar kapsamına girer. Vakıf, kurumsal ilkelerini aşağıdaki başlıklar şeklinde açıklamaktadır:

 • Bağımsız ve siyaset dışında olmak;
 • Konuları irdelerken en yeni bilimsel verileri kullanmak ve tüm çalışmaları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek;
 • Alan projeleri, politik insiyatifler, kapasite geliştirme ve eğitim çalışmaları yoluyla somut koruma çözümleri oluşturmak;
 • Diğer sivil toplum kuruluşları, hükümetler, iş dünyası ve yerel topluluklarla işbirlikleri oluşturmaya çalışmak;
 • Çalışmalarını profesyonel bir yaklaşımla ve düşük maliyetle yürütürken, mali kaynaklarını dikkatli ve sorumlu kullanmak.

Yazının Devamı: http://www.renklinot.com/soru-cevap-2/geri-donusum-ile-ilgilenen-kurumlar-nelerdir.html#ixzz2BAMG9nMl
Anasayfa: RenkliWEB

 

Sponsorlu Bağlantılar

Benzer Yazılar


Yorum

  ENVER ÇELİK
  21 Kasım 2014 - 10:44

  bizler naylon atıklarının değerlendirilmesine yönelik bir tesis kurmak için yola çıktık. çok şükür ki kendi çapımıza göre en iyisin en güzelini ve en modernini küçük çapta da olsa yapmağa başardık. ancak bazı öğrendiğimiz bilgiler bizi üzdü. nasıl derseniz;
  toplanan atık naylonları bizler işleyerek tekrar ekonomiye kazandırmakta olmamıza rağmen çevko yardım ve desteklerinden ne yazık ki faydalanamıyoruz. kim faydalanıyor tabi ki yüksek sermayedar olan toplayıcı (tat) merkezleri hiç bir şey yapmadan (tabi bize göre) destek almaktalar.
  lütfen toplayanların değilde bunları yeniden mamul hale getiren ve her türlü izni olan firmalara da faydalandırma yönünde bir uygulama içerisine girilirse en azından yapılan haksızlık bir nebze olsun giderilmiş olur diye düşünüyorum.

  ENVER ÇELİK
  0532 616 86 86

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir