Eş anlamlı 100 kelime yazınız?

Soru CevapCategory: EdebiyatEş anlamlı 100 kelime yazınız?
Anonymous sordu 2 sene önce
Sponsorlu Bağlantılar

1 Cevap
admin Staff cevapladı 2 sene önce

Aşağıda 100 değil tam 703 adet eş anlamlı kelime yer almaktadır. 
 
abide <——-> anıt
ablem <——-> belirge
abluka <——-> kuşatım
acayip <——-> yabancı
acele etmek <——-> İvmek
aceleci <——-> ivecen
Acz (aciz) <——-> düşkü
adabı muaşeret <——-> görgü
adalet <——-> tüze
adaptasyon <——-> uyarlama
adapte etmek <——-> uyarlamak
adât ve ahlak <——-> töre
adet <——-> alışkanlık, görenek
adet <——-> sayı
adli <——-> tüzel
afaki <——-> şundan, bundan
afiyet <——-> esenlik, sağlık
afsun (efsun) <——-> büyü
ahenk <——-> uyum
ahenkli <——-> uyumlu
ahenksiz <——-> uyumsuz
ahiren <——-> son günler
ahize <——-> alıcı, almaç
ahlak <——-> aktöre
ahlaki <——-> aktöresel
aidat <——-> ödenti, kesinti
aidiyet <——-> ilinti
ait <——-> değin, ilişki, ilişkin
ajan <——-> gizmen
akis <——-> yankı
akli <——-> ussal
aksan <——-> dil, vurgu
aksetmek <——-> yansımak
aksiyon <——-> belit
aktif <——-> etken, etki, eylemlemsel
aktüalite <——-> Güncellik
aktüel <——-> güncel
alaka <——-> ilgi
alakadar <——-> ilgili
alarm <——-> uyandırı
alelade <——-> olağan
alem <——-> evren
alemet <——-> belirti
alev <——-> yalım
aleyhtar <——-> karşıtçı
amatör <——-> özengeç
ambargo <——-> engelleyim
amel <——-> edim
ameli <——-> edimsel, kılgısal
ameliye <——-> işlem
amil <——-> etmen
amme <——-> kamu
amplifikatör <——-> yükselteç
amud <——-> dikme
amudi <——-> dikey
anahtar <——-> açkı
analfabet <——-> okumaz yazamaz
analiz <——-> çözümleme
anane <——-> gelenek
anarşi <——-> kargaşa, düzensizlik
ançuez <——-> hamsi ezmasi, hamsi sarması
anlaşmazlık <——-> ihtilaf
antet <——-> başlık
antitez <——-> karşı sav
antoloji <——-> seçki
antreman <——-> alıştırım
antrenör <——-> alıştırman
antrepo <——-> ara koruncak
antropoloji <——-> insanbilim
araz <——-> belirti
arkeolog <——-> kazıbilimci
arzuhal <——-> dilekçe
asa <——-> değnek
asalet <——-> soyluluk
asır <——-> çağ, yüzyıl
asri <——-> çağdaş
astronom <——-> gökbilimci
aşk <——-> sevi
atalet <——-> süredurum (Fizik)
ati <——-> gelecek, ilerisi
avans <——-> önödeme, öndelik
ayna <——-> gözgü
aynı <——-> özdeş
ayniyet <——-> özdeşlik
azap <——-> ezinç
aza <——-> üye
bagaj <——-> taşıncak, taşıncaklik
bahtiyar <——-> mutlu
baki <——-> kalımlı
bakir <——-> erdem
bakire <——-> erden
banliyö <——-> yörekent
baraz <——-> büget
bariz <——-> belirgin
basit <——-> yalınç
bazı <——-> bir takım, kimi
bedbaht <——-> mutsuz, karayazgılı
bedbin <——-> kötümser
beddua <——-> ilenç, ilenme
bedel <——-> karşılık
bedhah <——-> kötücül
beka <——-> kalım
bekraunt <——-> artyetişim
bereketli <——-> artağanlık
beyanat <——-> demeç
beyanname <——-> bildirge, bildiri
beynelmilel <——-> uluslararası
bibliyofil <——-> kitap seven
bibliyografya <——-> kaynakça
bilhassa <——-> özellikle
bilvasıta <——-> dolaylı
bina <——-> yapı
bitap <——-> argın
bitaraf <——-> yansız
biyografi <——-> yaşam öyküsü
bizzat <——-> kendi, kendin, kendim
blokaj <——-> bekletim
blöf <——-> ürkütmece
bono <——-> ödence
brifing <——-> özetlem
buhar <——-> buğu
buhran <——-> bunalım
buldozer <——-> yerkürer
burjuva <——-> kentsoylu
burs <——-> öğrenmelik
bünye <——-> yapı
bürokrasi <——-> yazçiz
bürokrat <——-> yazçizci
cahil <——-> bilisiz
casus <——-> çaşıt
cazibe <——-> Albeni, alım, çekicilik
cinayet <——-> kıya, öldürü
cins <——-> eşey
cinsi <——-> eşeysel, cinsel
ciro <——-> çevirim
civar <——-> yöre
cümle <——-> tümce
çaresizlik <——-> umarsızlık
çek <——-> ödene
dair <——-> değin, üzerine
damping <——-> düşürüm
debdebe <——-> görkem
defa <——-> kez
def’aten <——-> birden
defile <——-> giyim gösterisi
define <——-> gömü
deformasyon <——-> değiştirim
dehşet <——-> yılgı
dejenerasyon <——-> soysuzlsşma, yozlaşma
dekor <——-> bezem
dekorasyon <——-> bezemleme
delil <——-> kanıt
demogog <——-> halk avcısı
demografi <——-> nüfus bilimi
demokrasi <——-> elerki
demokratik <——-> elerksel
departman <——-> bölüm
depo <——-> korunak
depo etmek <——-> yığmak, biriktirmek
depozit <——-> önödence
dercetmek <——-> koymak, geçirmek
derece <——-> aşama
deşarj <——-> boşalım, boşalma
deşifre etmek <——-> çözmek, sökmek
devalüasyon <——-> değer düşürme
devam <——-> sürek
deveran <——-> dolaşım
devet <——-> çağrı
devir <——-> çağ, çevrim
devre <——-> çevrim(fiz), dönem
dilem <——-> ikilem
direkt <——-> dolaysız
direktif <——-> yönerge
diyalektif <——-> eytişim
doktrin <——-> öğreti
doküman <——->
döviz <——-> istence(gösteride)
dua <——-> yakarış, yakarma
düşman <——-> yağı
ebedi <——-> ölümsüz, sonrası, bengi
edebi <——-> yazınsal
edebiyat <——-> yazın
efkarı umumiye <——-> kamuoyu, halkoyu
egoist <——-> bencil
ehemmiyet <——-> önem
ehil <——-> yeterli
ehliyet <——-> yeterlik
ekonomi <——-> tutum
ekonomik <——-> tutumsal
ekseriya <——-> çoğun, çoğu kez, çoğu zaman
ekseriyat <——-> çoğunluk, oy çokluğu
ekskavatör <——-> yerkazar
ekstra <——-> özüt
el’an <——-> şimdi, bugünlü günde
elastiki <——-> esnek
elastikiyet <——-> esneklik
elbise <——-> giysi
elit <——-> seçkin
emin <——-> güvenilir, güvenli
emir <——-> buyruk, komut
emniyet <——-> güvenlik, güvenirlik
emparyalist <——-> sömürgeci
emperyalizm <——-> elkoyuculuk, buyuruculuk
empresyonist <——-> izlenimci
emretme <——-> buyurma
endikatör <——-> gösterge
endirekt <——-> dolaylı
endişe <——-> kaygı
endüstri <——-> işleyim
enerji <——-> erk, güç, güre
enerjik <——-> gürel, güreli
enfreruj <——-> kızılötesi
enkaz <——-> yıkıntı
enstruman <——-> araç, çalgı
entern <——-> yetişici (hekimlik)
entresan <——-> ilginç, ilgi çekici
erozyon <——-> aşınma
esaret <——-> tutsaklık
esas <——-> asal
esef etmek <——-> acınmak
eser <——-> yapıt, yaratı
esir <——-> tutsak
eski <——-> yeni
eskiz <——-> taslak
esrarlı <——-> gizemli
estetik <——-> güzel duyu
eşantiyon <——-> örneklik
eşel mobil <——-> oynak ölçü
etraf <——-> çevre, dolay
evham <——-> kuruntu
ezeli <——-> öncesiz
ezilet <——-> özgü
faal <——-> etkin
faaliyet <——-> etkenlik
fabrika <——-> yapınak
fabrikasyon <——-> yapınış
fabrikatör <——-> yapınman
facia <——-> ağlatı
fakir <——-> yoksul
fakirlik <——-> yoksulluk
faktör <——-> etman
fal <——-> bakı
fani <——-> kalımsız
fantezi <——-> düşlem
faraziye <——-> varsayım
fark <——-> ayrım
farklı <——-> ayrımlı
farksız <——-> ayrımsız
farz etmek <——-> varsaymak
fatura <——-> satmaca
fayda <——-> yarar
faydalanma <——-> yaralanma
faydalı <——-> yaralı
fazilet <——-> erdem
fedakar <——-> esirgemez, özverili, özgeçili
felaket <——-> yıkım
ferman <——-> buyruk, buyrultu
fert <——-> birey
fetiş <——-> tapıncak
fevkalade <——-> olağandışı, olağanüstü
feza <——-> uzay
fikir <——-> düşünü, düşüncel
filhakika <——-> gerçekten
finanse etmek <——-> akçalamak
form <——-> biçim
fren <——-> durduraç
frigotik <——-> soğutmalı
fuel oil <——-> yağyakıt, sıvıyakıt
fultaym <——-> tamgün
füsun <——-> büyü
gafil <——-> aymaz
gaflet <——-> aymazlık
galibiyet <——-> yengi
garanti <——-> güvence
garip <——-> yabansı
gaye <——-> amaç, erek
gayret <——-> çaba
gayri ihtiyari <——-> istemsiz
gayri muayyen <——-> belgisiz, belirsiz
gayri muntazam <——-> düzensiz
gayri mümkün <——-> olanaksız
gayri müsavi <——-> eşitsiz
gayri samimi <——-> içtensizlik
gayri tabii <——-> olağandışı, olağanüstü
gazete <——-> günce
gıda <——-> besin
grafik <——-> çizge
grev <——-> işbırakımı, bırakım
greyder <——-> yerdüzler
güruh <——-> tayfa, takım, bölük
haberleşme <——-> bildirişim, yazışma
hacim <——-> oylum
hadise <——-> olay
hafif <——-> yeğni
hafıza <——-> bellek
hakem <——-> yargıcı
hakikat <——-> gerçek
hakim <——-> bilge
hâkim <——-> başat, egemen, yargıç
hakimiyet <——-> başatlık, egemenlik
hal <——-> çözüm, durum
hal çaresi <——-> çözüm yolu
hal şekli <——-> çözüm yolu
halletmek <——-> çözmek
hamle <——-> atılım
hararet <——-> ısı
hareket etmek <——-> devinmek
hars <——-> ekin
has <——-> özgü
hasıl olmak <——-> üremek
hasım <——-> yağı
hasret <——-> özlem
hassas <——-> duyar, duyarlı
hassasiyet <——-> duygan, duygulu, duyarlık
hasta <——-> sayrı
hastalık <——-> sayrılık
hat <——-> çizgi
hata <——-> yanılgı
hatip <——-> konuşmacı
hatıra <——-> andaç, anı
hatırlama <——-> ansıma
hatırlamak <——-> ansımak
hayal <——-> düş, görüntü
hayal etmek <——-> düşlemek
hayali <——-> düşsel, imgesel
hayat <——-> dirim, yaşam
hayati <——-> dirimsel, yaşamsal
hayret <——-> şaşkı
haysiyet <——-> onur, özsevi
haysiyetli <——-> onurlu
hazım <——-> sindirim
hazine <——-> gömü
hedef <——-> erek
hediye <——-> armağan
helelozni <——-> sarmalı (fizik)
hemcins <——-> türdeş
hemfikir <——-> düşündeş, oydaş
hercümerç <——-> karışıklık, kargaşalık
heterojen <——-> ayrışık
hevesli <——-> özenci
heyecan <——-> coşku
heyet <——-> kurul
heykel <——-> yontu
heykeltraş <——-> yontucu
hibe <——-> bağışlama
hicret <——-> göç, göçme
hikaye <——-> anlatı, öykü
hikaye etmek <——-> öykülemek
hile <——-> aldatıcı
his <——-> duygu
hisse <——-> pay
hissedar <——-> paydaş
hissetmek <——-> duymak, sezmek
hissikablevuku <——-> önsezi
hitabe <——-> söylev
hiyerarşi <——-> aşama, sıradüzen
hobi <——-> düşkü
hodbin <——-> bencil
holding <——-> tüm ortaklık
homojen <——-> benzeşik
homoseksüel <——-> eşcinsel
hukuk <——-> tüze
hukuki <——-> tüzel
hulasa etmek <——-> özetlemek
hurafe <——-> boşinan
husumet <——-> yağılık
hususi <——-> özel
hususi teşebbüs <——-> özel girişim
hususiyet <——-> özellik
huzme <——-> demet
hücre <——-> göze (biyoloji)
hücum <——-> saldırı, atak
hücum etmek <——-> saldırmak
hükmi şahıs <——-> tüzel kişi
hüküm <——-> yargı
hümanist <——-> insancı, insancıl
hür <——-> erkin
hürmet <——-> saygı
hürriyet <——-> özgürlük
hüviyet <——-> kimlik
ibadet <——-> tapınç
ibadet etmek <——-> tapınmak
ibret <——-> öğrenek
icap (ettirmek) <——-> gerektirme
icap etmek <——-> gerekmek
icat <——-> buluş
icra etmek <——-> uygulamak, yürütmek
içtimai <——-> toplumsal
idare <——-> yönetim
idare heyeti <——-> yönetim kurulu
idareci <——-> yönetici
idari <——-> yönetimsel
iddia <——-> sav
iddia etmek <——-> savlamak
ideal <——-> ülkü, ülküsel
idealist <——-> ülkücü
ididal <——-> ılımlılık, ölçülülük
idrak <——-> algı
idrak etmek <——-> algılama, anlamak
ifade <——-> anlatım, deyiş
iflas <——-> batkı
ifraz <——-> salgı
iftira <——-> kara çalma, karacılık
ihmal etme <——-> savsaklamak
ihmalkar <——-> savsak
ihracaat <——-> dışsatım
ihsan <——-> kayra
ihtar <——-> uyarı, uyarma
ihtimal <——-> olasılık
ihtimam <——-> özen
ihtiras <——-> tutku
ihtisas <——-> uzmanlık
ihtişam <——-> görkem
ihtiyaç <——-> gerekseme
ihtiyari <——-> istemli
ihtiyat <——-> sakıntı
ihtiyatkar <——-> sakıngan
ihtizaz <——-> titreşim
ikametgah <——-> konut
ikaz <——-> uyarı, uyarma
ikmal <——-> bütünleme
iktibas <——-> aktarma, alıntılama
iktidar <——-> erk
iktifa etmek <——-> yetinmek
iktisadi <——-> tutumsal
iktisat <——-> tutum
ilahi <——-> tanrısal
ilahiyat <——-> tanrı bilim
ilan <——-> duyuru
ilga etmek <——-> varlığını kaldırmak
ilham <——-> esin
ilham almak <——-> esinlenmek
illegal <——-> yasadışı
illüzyonist <——-> gözbağcı
ilmi <——-> bilimsel
iltica <——-> sığınma
iltica etmek <——-> sığınmak
iltihap <——-> yangı, irin
ima <——-> anıştırma
ima etmek <——-> anıştırmak
imaj <——-> görüntü, imgel
imal <——-> yapım
imalatçı <——-> yapımcı
imalathane <——-> yapımevi
iman <——-> inan, inanç
imkan <——-> olabilirlik, olanak
imkansız <——-> olanaksız
imla <——-> yazım
imtihan <——-> sınav
imtiyaz <——-> ayrıcalık
inat <——-> direnim
indeks <——-> dizin
infaz <——-> yürütüm
inhiraf <——-> açılım
inhisar <——-> tekel
inkar <——-> yadsıma
inkar etmek <——-> yadsımak
inkilap <——-> devrim
inkişaf <——-> açınma, gelişim, gelişme
insiyak <——-> içgüdü
insiyaki <——-> içgüdüsel
inşaat <——-> yapı
intiba <——-> duyuş, izlenim
intihap <——-> seçim
intizam <——-> düzen, düzenlilik
iptidai <——-> ilkel
irade <——-> istem, istenç
irsi <——-> kalıtsal
irtibat <——-> bağlantı
irtica <——-> gericilik
irticalen <——-> doğaçtan, doğaçlama
isim <——-> ad
ispat <——-> kanıtlama
ispat etmek <——-> kanıtlamak
istatistik <——-> sayılama
istibdat <——-> baskı, zorbalık
istida <——-> dilekçe
istidat <——-> anıklık
istifa <——-> çekilme
istifade <——-> ası, yarar
istifade etmek <——-> yararlanmak
istihbarat <——-> danışma, haber alma
istihlak <——-> tüketim, yoğaltım
istihsal <——-> üretim
istikamet <——-> doğrultu, yön, yönelti
istiklal <——-> bağımsızlık
istila <——-> salgın
istimlak <——-> kamulaştırma
istisna <——-> ayrallık, kural dışı
istişare <——-> danışma
isyan <——-> başkaldırı
işaret <——-> im, belgi, belirti
işaret etmek <——-> imlemek, göstermek
ithalat <——-> dışalım
itibar <——-> saygınlık
itikat <——-> inanç
itilaf <——-> anlaşma
itimat <——-> güven,
itina <——-> özen
itinalı <——-> özenli
itiyat <——-> alışkı, alışkanlık
itiyat <——-> alışkanlık
izah <——-> açıklama, anlayış
izale (etme) <——-> giderme, yoketme
izdiham <——-> yığılaşma
izolasyon <——-> yalıtım
izole etmek <——-> yalıtmak
izzeti nefis <——-> onur, özsevi
jeneratör <——-> üreteç (Fiz)
jeolog <——-> yerbilimci
jeoloji <——-> yerbilim
jurnal <——-> giz iletim
jüri <——-> seçici
kabiliyet <——-> yetenek
kabir <——-> gömüt
kabus <——-> karabasan, ağırlık basma
kadar <——-> değin, dek, denli
kademe <——-> aşama
kader <——-> alınyazısı, yazgı
kaderci <——-> yazgıcı
kafi <——-> yeter, yeterli
kafiye <——-> uyak
kaide <——-> kural
kainat <——-> evren
kalifiye <——-> nitelikli
kalite <——-> nitelik
kaliteli <——-> nitelikli
kamera <——-> sinealıcı
kamp <——-> dinlenek, toplanak
kampanya <——-> savaşım, alım-satım dönemi
kamyon <——-> yüklet
kanaatkar <——-> yetkin
kanande <——-> akıncı
kanun <——-> yasa
kanuni <——-> yasal
kaparo <——-> güvenmelik
kapital <——-> anamal
kapitalist <——-> anamalcı
kapris <——-> özenç
karakter <——-> ıra
kare <——-> dördül
kati <——-> kesin
katip <——-> yazman
katiyen <——-> kesinlik
katliam <——-> kırım
kaybetme <——-> yitirme
kaybolmak <——-> yitmek
kayıp <——-> yitik
keder <——-> üzünç
kelime <——-> sözcük
kemiyet <——-> nicelik
kere <——-> kez
kesafet <——-> yoğunluk
kesif <——-> yoğun
keşif <——-> bulgu
keyfiyet <——-> nitelik
kifayet <——-> yeterli
kifayetli <——-> yeterli
kifayetsiz <——-> yetersiz
kısım <——-> bölüm
kıstas <——-> ölçek, ölçüt
kitabe <——-> yazıt
kıyafet <——-> giyim
kıyas <——-> örneksel
kıyas <——-> ölçme, benzetme
kıyaslama <——-> karşılaştırma
kollokyum <——-> konuşu
komedi <——-> güldürü
komedyen <——-> güldürmen
komisyon <——-> yarkurul
kompleks <——-> karmaşık, karmaşa
komplike <——-> karışık
komplo <——-> gizdüzen
komposizyon <——-> düzen
konferans <——-> konuşma
konfeti <——-> saçı
kongre <——-> kurultay
konserve <——-> saklanca
konsorsiyum <——-> genortaklık
konsültasyon <——-> danışım
kontekst <——-> bağlam
kontenjan <——-> saptanca
kontrat <——-> sözleşme
kontrol <——-> denetim
kontrol etmek <——-> denetlemek
konvoy <——-> katar
kooperatif <——-> birleşke
koordinasyon <——-> eşgüdüm, ortakgüdüm
koordine etmek <——-> eşgüdümlemek, ortakgüdümlemek
kortej <——-> alay
kostümlü parti <——-> giyimli eğlenti
kramp <——-> kıraç
kreasyon <——-> yaratı
kredi <——-> yerenek, saygı
kritik <——-> eleştiri, tehlikeli sonuç
kriz <——-> bunalım
kudret <——-> erk (Fiz) erke, güç
kumanya <——-> azık
kupür <——-> kesik
kura çekmek <——-> ad çekmek
kuvöz <——-> yaşanak
kuvvet <——-> güç
küfür <——-> sövgü
kültür <——-> ekin
laboratuvar <——-> deneylik
lahiya <——-> tasarı
lakaydi <——-> ilgisizlik
lanet <——-> kargış
lanet etmek <——-> kargışlamak
lazım <——-> gerekli, gerek
liberal <——-> erkin, erkinikçi
liberalizm <——-> özel girişimcilik
lider <——-> önder
likid <——-> sıvı
lisan <——-> dil
lokavt <——-> işkapatım
lügat <——-> sözlük
lütuf <——-> kayra
lüzum <——-> gerekli, gereklik
lüzum hasıl olmak <——-> gerekmek
lüzumsuz <——-> gereksiz
mabet <——-> tapınak
macera <——-> serüven
madde <——-> nesne, özdek
maddi <——-> özdeksel, tensel
namzet – aday
nefes – soluk
nehir – ırmak
nesil – kuşak
nezir – adak
okul – mektep
ortalama – vasat
oy – rey
öğrenci – talebe
öğretmen – muallim
öğüt – nasihat
önder – lider
örnek – misal
öykü – hikâye
özverili – fedakâr
problem : sorun
rey – oy
rüştiye – ortaokul
rüzgar – yel
saadet – mutluluk
sabit – durağan (durgun)
sağlık – sıhhat
savaş – cenk – harp – muharebe
sebep – neden
sene – yüzyıl ya da asır
serüven – macera
sevinç – mutluluk
sınav – imtahan
sınıf – derslik
sitane – yıldız
siyah – kara
son – nihayet
sonbahar – güz
soru – sual
sorumluluk – mesuliyet
sözcük – kelime
sözlük – lügat
şaka : latife
şakacı : nüktedan
tabiat – doğa
tartışma – münakaşa
temel – esas
tören – merasim
tren – şimendifer
tutsak – esir
tümce – cümle
uçak – tayyare
ulu – yüce
ulus – millet
uslu – akıllı
usta – ehil
uyarı – ikaz
uygarlık – medeniyet
uzak – ırak
üzüntü : tasa
vakit – zaman
vatan – yurt
vazife – görev
veteriner – baytar
vilayet – il
yanıt – cevap
yanlış – hata
yaşlı – ihtiyar
yel – rüzgar
yemek – aş
yetenek – beceri – kabiliyet
yıl – sene
yılmak – bıkmak
yoksul – fakir
yurt – vatan
yürek – kalp
yüz – sima – çehre – surat
zehir : agu
zengin : varlıklı
zırnık : metelik
zorluk : güçlük

Cevabınız